Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
114 Zápis místa vydání a jména nakladatele/vydavatele: v pramenech popisu pro oblast nakladatelských údajů je uvedeno pouze jméno korporace, jehož součástí je místní jméno: a) gramaticky spojené se jménem... 260 $a, $b, 928 XXX Schváleno
113 Určení kódu země u literatury z let 1926-1945. V projektu RETROKON - retrokonverze české národní bibliografie jsme používali určitá pravidla, ze kterých vycházíme. Je možné je u záznamů pořízených ret... XXX Schváleno
112 V knize se nachází rok vydání pouze v "CIPu". Dalším údajem je již pouze rok copyrightu. Lze použít CIP jako pramen popisu (vím, že se to v minulosti zakazovalo) nebo musím použít pouze rok copyrightu... 260 $b XXX Schváleno
111 Dotaz č. 111 zrušen (duplicitní) MON Schváleno
110 Jak zapisovat lokaci článku ve zdrojovém dokumentu typu MF DNES, který je členěn na "sešit A", "sešit B" atd., se stránkováním "A/1", "A/2" atd., přičemž ne vždy co sešit, to ucelená tematická příloha... 773 ...$g, 246, 500 ANL K připomínkování
109 Jaké písmeno se píše na začátku hlavního názvu po členu (neřadící znak)? (V katalogu LC ani v NKC není dodržen jeden styl zápisu.) XXX Schváleno
108 XXX Schváleno
107 Jak zpracovat dar - 2 diskety a 2x tisk z těchto disket, jedná se o texty již vyšlých knih s jiným stránkovaním. 1) sborník, první str. obsahuje název, údaje o konf., vydavatele, rok a místo vydání, t... MON Schváleno
106 XXX Schváleno
105 Je vhodné přepisovat ß na ss nebo ponechat původní ß? XXX Schváleno
104 Jaký je kód země vydání pro neidentifikovatelnou zemi vydání? Návrh řešení: Dle American National Standards Institute Country Code List: ISO 3166-1993 (E) je to kód ZZ. 008/15-17, 044 XXX Schváleno
103 Zápis horních/dolních indexů v bibliografickém záznamu Návrh řešení: Pro zápis horních/dolních indexů nelze vytvořit jednoznačnou a jednoduchou instrukci, respektují se možnosti automatizovanéh... 245, 500 XXX Schváleno
102 Zápis kódu země při katalogizaci produkce vyslanectví, konzulátů atd. Návrh řešení: Zápis kódu země v poli 102 by měl odpovídat místu vydáni díla v poli 210 $a. a)produkce českých vyslanectví,... 008/15-17, 044, 260 XXX Schváleno
101 Cyklistické trasy. S rozvojem cykloturistiky přibývají mapy a průvodce po dálkových cyklotrasách. Domníváme se, že by bylo vhodné uvádět je pod jejich názvy a pochopitelně tyto názvy řešit jako věcnou... VEC Schváleno
100 Jak vyplnit pole UNIMARCu 101 - jazyk dokumentu u překladových dokumentů, v případě že v se v deskriptivních údajích zmínka o překladu nenachází. Týká se starších záznamů vytvořených při retrokonverzi... 041, 500 XXX Schváleno
99 Vracím se ještě k mému dotazu č.98. Jednalo se o skripta, na titul.listě s kol.aut. Přečetla jsem si Vaši odpověď a mám k ní dotaz: Je možné vyplnit pole 701, když není vyplněno 700, na školení nám by... XXX Schváleno
98 Skripta Masarykovy univerzity Brno mají na titulní straně údaj "Kolektiv autorů", které dám do údajů o původcích. Na další straně je vyjmenován celý kolektiv, asi 50 autorů s ved. aut. kol. Dotaz: Mám... XXX Schváleno
97 Jak postupovat při zápisu řadové číslovky označující pořadí vydání u ruských knih. V pramench popisu se vyskytují různé varianty zápisu např.: 2-oe, 2., II., číslovka vyjádřená slovně. Návrh řeše... 250 XXX Schváleno
96 Dotaz č. 11 řešil problém zápisu iniciál v bibliografickém záznamu. "V polích 600$b, 700$b, 701$b, 702$ se jednotlivé iniciály oddělují mezerami. V ostatních polích v bilbiografickém záznamu se inicál... 245 $c XXX Schváleno
95 Abecední řazení: CH nebo Ch Jedná se o českou odborné publikaci. Bibliografie obsahuje převážně zahraniční tituly. Řadí se např. autor "Charlesworth" mezi "Cameron" a "Clayton", anebo mezi "Hunt" a "I... XXX Schváleno
94 Pořadové číslo akcí. Kdy je součástí záhlaví? Návrh řešení: Podmínkou pro uvádění je: 1.) pravidelnost pořádání akce 2.) stejné jméno akce. Např.: Jiráskův Hronov (69. : 1999) Jiráskův Hronov (... AUT Schváleno
93 Podle výše uvedeného pravidla se na začátku názvu, pokud nepředchází pomlčka, píše velké písmeno. V ČNB jsme narazili na záznamy, jež mají první slovo názvu "dBASE ...". V některých záznamech je "d" n... 245 $a XXX Schváleno
92 Knihu v německém originále _ Erklärung zum Weltethos ... naše knihovna vlastní v české a anglické mutaci. V anglické mutaci a podle zahraničních katalogů i v německé jsou pánové Küng a Kuschel uvedeni... 100, 700 MON Schváleno
91 Jaké počáteční písmeno se píše v doplňku k personálnímu záhlaví ? Návrh řešení: Doplňky k personálním záhlavím vytvořené na základě příslušných instrukcí (např. 22.11, 22.12, 22.15A, 22.19) se ... AUT Schváleno
90 Jaký kód bude zapsán v návěští na 6. pozici je-li obecným označením druhu dokumentu tj. v poli 200 $b hodnota "hmatové písmo"? Návrh řešení: Postupuje se stejně jako u mikrodokumentů tj. pro hm... XXX Schváleno
89 Jak zapsat nacionale osoby, u které jsou známy jen roky její působnosti (středověký hudebník např). V encyklopedii New Grove Dictionary i v Library of Congress jsou v tom případě roky uvozeny zkratkou... AUT Schváleno
88 Na titulní straně je uveden název v této podobě: Britannica Book of the Year 2000 Jedná se o ročenku k encyklopedii The New Encyclopaedia Britannica. Sdělte nám prosím, jaké platí pravidlo pro psaní v... 245 XXX Schváleno
87 Začaly fungovat nové celky vyšší územní samosprávy. Na nové kraje však není samozřejmě pamatováno v elektronických, ani svazkových (vybrané znaky) tabulkách. Nejméně v kraji Ostravském a Jihlavském to... VEC Schváleno
86 Na titulním listu je číslo konference uvedeno římskou číslicí. Do podpole d příslušného záhlaví se uvádí číslovka tak, jak je uvedena na titulním listu nebo se přepíše na číslici arabskou? 111 $n, 711 $n MON Schváleno
85 Koncentrační tábory Návrh řešení: 60102 $aTerezín $ckoncentrační tábor ; 60102 $aOsvětim $ckoncentrační tábor 610 VEC Schváleno
84 Zápis názvů klášterů 610 VEC Schváleno
83 Zápis místa vydání: Jak zapsat místo vydání, když uvedeno pouze v tiráži : Vydala nakladatelství Egmont ČR, v Praze. Zapíše se Praha nebo V Praze? 260 $a XXX Schváleno
82 Na titulní stránce je uvedeno: Rok mezi Přeloučí a Prahou Kus komedie českého života Autor Nejmenovaný Použije se při katalogizaci tohoto dokumentu pravidlo AACR2 21.5C. V jaké formě bude stanoveno zá... 245 $c, X00 MON Schváleno
81 Jak postupovat při tvorbě unifikovaných názvů u novelizací? Název dokumentu: Novela zákona o cestovních náhradách. (Novelou zákona č. 125/1998 Sb. o cestovních náhradách se mění a doplňuje zákon č. 11... 130, 240, 710, 730, ... XXX Schváleno
80 Unifikovaný název pro zákony na společné téma, např. daňové zákony Dokument s názvem: Daňové zákony k 1.8.2000: obsahuje zákony z let 1992-1993 a novelizace přijaté a publikované ve Sbírce zákonů od 1... 505, 710 XXX Schváleno
79 Kódy rolí v poli 70X - akce, vedlejší záhlaví pro univerzitu (disertace) 1\. Je možné uvést v poli 70X u akcí, konferencí apod. kód role 070 - primární odpovědnost za vytvoření intelektuálního nebo um... 110, 710, 111, 711, ... MON Schváleno
78 Podle AACR2 je třeba uvést nakladatele v katalogizačním záznamu podle titulního listu. To znamená, že unifikovaný tvar nakladatele by měl být uveden v jiném Unimarcovém poli než v poli 210. Které pole... 260 $b, 928 MON Schváleno
77 Vína a vina. Vzhledem k tomu, že se v PH rozlišuje singulár a plurál "víno-- druhy", "víno--servírování", "červená vína", "šumivá vína", dochází při vyhledávání záznamů se slovem "vína" k nepřesnému v... VEC Schváleno
76 Zápis národních parků, přírodních, biosférických rezervací, chráněných krajinných oblastí VEC Schváleno
75 Chronologické zpřesnění. Které formě dávat přednost v případech, kdy jde o časový údaj, který lze zapsat: a) jako rozmezí let např.: r. 1990-2000 r. 1900-1950 b) jako dílčí úsek např.: stol. 20., léta... VEC Schváleno
74 Jak zapsat v UNIMARCu souběžnou další názvovou informaci pokud se nevyskytuje žádný souběžný název? Příklad hlavního pramene popisu: PRAHA mapa centra plan of city centre Plan des Stadtzentrum... XXX Schváleno
73 Jak postupovat v případě tzv. fiktivního autorství? Například v knize Tři v tom. Praha : Dilia, 1979 je jako autor uveden Jiří Menzel, ale knihu ve skutečnosti napsal Jaroslav Vostrý. Je tedy asi nutn... 245, 500, 700 XXX Schváleno
72 Máme seriál s názvem "A" - jednotlivé svazky jsou číslovány 1, 2, 3 ... 23, 24. Poté se název seriálu změnil na "B" a jednotlivé svazky byly číslovány 1 (25), 2 (26) ... Bude nový název seriálu zazn... SRL Schváleno
71 Názvy seriálů často obsahují data nebo čísla, která se mění od sešitu k sešitu např. "Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 19XX, Literární kritika v denním tisku 19XX, Linguistic bibliog... 245 SRL Schváleno
70 Jak se zapisují údaje o názvu a odpovědnosti, je-li jméno autora gramaticky spojeno s názvem. Příklad - titulní stránka: DR. AUGUSTINA SMETANY: VZNIK A ZÁNIK DUCHA. FILOSOFICKÁ ENCYKLOPEDIE. Návr... 245 XXX Schváleno
69 Psaní velkých písmen v latinských názvech - např. Acta archaeologica Carpathica, Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masaryk... 245 XXX Schváleno
68 Má-li dílo více než 3 autory zapisuje se jméno prvního autora (vedlejší záhlaví) do pole 701 nebo 702? Návrh řešení: AACR2R v pravidle 21.6 hovoří pouze o hlavním a vedlejším záhlaví - návod k ... XXX Schváleno
67 Jak vyplňovat UNIMARC pole 101 (jazyk popisné jednotky) u bibliografií, které obsahují záznamy v různých jazycích a úvodní text je např. pouze v češtině. Návrh řešení: Na jednání Pracovní skupi... 008, 041 XXX Schváleno
66 Letiště, železniční stanice. Návrh řešení: 60101$aRuzyně$cletiště : Praha, Česko 60102$aAéroport Charles de Gaulle$cPaříž, Francie 60101$aLibeň$cželezniční stanice : Praha, Česko 60101$aP... VEC Schváleno
65 Jaké korporativní záhlaví bude vytvořeno při katalogizaci studijních plánů vysokých škol? V ČNB je v některých záznamech vyplněno hlavní záhlaví pro korporaci, jindy vedlejší záhlaví pro korporaci. Dě... 110 MON Schváleno