Dotaz #137

Stav řešení K připomínkování
Typ dotazu analytický popis (ANL)
Odesláno 10. 04. 2002
MARC 21 773 ... $g, $d, $9
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 10. června 2005

Charakteristika problému

Na ročence "Zlínsko od minulosti k současnosti" je jediným časovým údajem letopočet 1999, ale fyzicky tento svazek vyšel až v roce 2002. Má se tato skutečnost nějak projevit v analytickém popisu tohoto dokumentu?

Návrh řešení:
Stanovisko č. 1

Datum vydání zdrojového dokumentu (seriály), pole 461, podpole $12001#$v.
Datum vydání zdrojového dokumentu (monografie), pole 463, podpole $1210##$d.
Datum vydání přebíráme z titulního listu nebo z pramene titulní list zastupující, pokud je jako datum vydání uvedeno.
I. Pokud chceme zohlednit datum distribuce, zapsala bych ho do poznámky 306, než přímo k datu vydání, jak doporučuji AACR2R (1.4F4).
Př.: 306##$aDistribuováno 2002
II. Zaleží na tom, kde je uveden letopočet 1999. Je-li součástí názvu, a jiné datum není nikde v dokumentu uvedeno, je třeba datum doplnit do hranatých závorek. Sejde se zde tak kulatá závorka s hranatou v poli 461.
Př.: 461 …$12001#$vRoč. 1, č. 5 ([2002]), s. 6.
Př.: 463 …$1210##$d[2002]
III. V dotazu se nejedná o nesprávné datum. Pokud by se jednalo, je třeba postupovat podle AACR2R 1.4F2.


Datum vydání viz též č. 110,136.

Stanovisko č. 2

Seriály byly zařazeny do kategorie pokračujících zdrojů. Při analytickém popisu vycházíme u zdrojových dokumentů z pravidel uvedených u pokračujících zdrojů - Dodatek k AACR2R 2002, body 12.3 a 12.4 - a z obecných pravidel uvedených v 1.4, dále pak z doporučení IFLA pro popis částí dokumentů. Dotazy týkající se zdrojových dokumentů vzhledem k vývoji problematiky bych zatím neuzavírala. Doporučený zápis k dotazu:
Př.:
UNIMARC
461 …$12001#$vRoč. 1, č. 5 ([2002]), s. 6.
MARC 21
773 …$gvRoč. 1, č. 5 ([2002]), s. 6.a

Stanovisko č. 3

revize bodu a aktualizace vzhledem k ISBD (CR) a Dodatku 1 MARC 21, k praktickým zkušenostem – duben 2010, aktualizace struktury návrhu řešení - květen 2005

Zohledňuje připomínku č. 1 a předešlá stanoviska i celkový zápis v poli 773 MARC 21, resp. 461/463 UNIMARC).

Datum se v údajích o zdrojovém dokumentu uvádí buď v údajích o číslování v rámci lokace části dokumentu ve zdrojovém dokumentu (podpole 773$g MARC, 461/463 1200$v UNIMARC) a/nebo v nakladatelských údajích (podpole 773$d MARC, 461/463 1210$d UNIMARC).
Lokace se uvádí především u seriálů, nakladatelské údaje především u monografií.

Pravidla zápisu pro analytický popis vycházejí zejména z ISBD (CR), AACR2R - kapitola. 2.4, 12, MARC 21 - pole 260, 362, ISBD (CP). [Doplněno duben 2010]

[Začátek aktualizace duben 2010]

ISBD (CR)

Aktualizace dle českého překladu ISBD (CR) z roku 2008 (viz na http://www.nkp.cz/pages/files/fond_ISBD_CR2008.pdf, originál na http://archive.ifla.org/VII/s13/pubs/isbdcr-final.pdf).

3.1 Číslování
Interpunkce a číslování … čislo sešitu nebo časti serialu i datum, datum se uzavira do kulatych zavorek ( ( ) ) po čisle, pokud čislo neni současti data (viz 3.1.3).
Druhý nebo další následny systém čislování … se předznamenává rovnitkem s oboustrannou mezerou ( = ).

3.1.1 Zápis
3.1.1.1
Udaje o čislovani se zapisuji ve formě a v pořadi uvedeném v sešitu nebo části s tou výjimkou, že arabske čislice nahrazuji jakekoli jine čislice nebo slovně vyjadřene čislovky. Uvaději se s označenim sešitu nebo časti nebo jeho ekvivalentem v standardni zkracene formě. …
Neúlné nepřesné údaje nebo údaje s tiskovými chybami se doplňuji nebo opravuji tak, že se doplní chybějici prvek (prvky), nebo se uvede správná verze v hranatých závorkách.

Upraveno pro články:
. – Vol. 1 ([19]83)
. – Vol. 20 [i.e. 21] (1997)


3.1.3 Pokud jsou sešity nebo časti seriálu určeny čislem a datem, zaznamenávají se oba tyto údaje … . Čislo se uvádí před datem. …

Avšak pokud je čislo současti data, čislo se obvykle uvadi po datu. ...(pozn.: toto pravidlo u článků zatím neaplikujeme - o tom viz též dále Doporučení k uvádění data bod A)

Př.: . – [19]85, 1-
Ediční poznámka: Číslování se objevuje na vydání v tvaru 1-85.

[Konec aktualizace duben 2010]

Údaj o vydání uvedený v oblasti 3 může, ale nemusí být identický s tím, uvedeným v oblasti 4 (nakladatelské údaje).


AACR2R

AACR2R, kapitola 12, Pokračující zdroje:
12.3.B Číselné a/nebo abecední značení: Uveďte číselné a nebo abecední označení ... tak, jak je uvedeno v sešitě, ale nikoli nezbytně se stejnou interpunkcí ... .

Použijte zkratky podle instrukcí v příloze B (pozn. a podle materiálu Schválené české interpretace. Verze 2, jména českých měsíců doporučujeme s ohledem na srozumitelnost nezkracovat) a číslice podle instrukcí v příloze C (pozn.: nearabské číslice a slovně vypsané číslovky se nahrazují arabskými číslicemi, též ISBD (S), resp ISBD (CR) 3.1.1).

12.3C Chronologické označení … uveďte je v ... podobě, ale ne nezbytně se stejnou interpunkcí použitou v ... sešitě.[Začátek aktualizace strukturace květen 2010]

AACR2R
Kapitola 13 Analytický popis

Pozn.: ve všech případech je uveden stránkový rozsah/počet stran u části, resp. analytické jednotky.

V dosavadní české praxi se uvádí stránkový rozsah v lokaci části ve zdrojovém dokumentu (dle ISBD (CP) - viz dále). Pokud se ale jedná o případ, kdy analytická část tvoří celý obsah zdrojového dokumentu, uvádí se počet stran u analytické části.

V kapitole 13 rozlišeno pět metod analytického popisu.

13.2 Analytická vedlejší záhlaví.

13.2A
Je-li v úplné bibliografickém záznamu díla většího rozsahu uveden údaj o části dokumentu, a to buď v oblasti údajů o názvu a odpovědnosti nebo v oblasti poznámky, pak vytvořte pro tuto část vedlejší záhlaví. Vedlejší záhlaví sestává z hlavního záhlaví (jež může zahrnovat nebo obsahovat unifikovaný název) nebo hlavního názvu části. …

Jde v podstatě o záhlaví typu autor,název,unifikovaný název a název,unifikovaný název, která jsou zahrnuta,obsažena v :
MARC 505 - UNIMARC 327
MARC 700, 710, 711, 730, 740, 777 – UNIMARC 423
MARC 830 – UNIMARC 410
MARC 130,240, 730 – UNIMARC 500.

V anl. popisu se užívájí v podobě 505, 7XX a v NKČR v 9XX.

Dosud navrhnutá selekční pole 9XX pro zdrojový a recenzovaný dokument (protože některé údaje ze standardních polí MARC nelze vyhledávat) budou aktualizována (zatím 944-946 autoři, 947 variantní názvy, 948-951 edice). V kooperaci článků nejsou zatím závazná. Je zde souvislost též s zjedodušením pravidel AACR2R a novými ravidly RDA.

9XX na adrese:

Metodika popisu článků ... 4.7 Pole 9XX na
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_metodika219xx.htm

MARC 21 - UNIMARC. Národní pole .... na
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_Blok%209XXUNI_M21.htm


13.3 Analytický popis monografických edic a vícedílných monografií - pozn. bez In

... je-li popisná jednotka částí ... a má název nezávislý na názvu větší popisné jednotky, vytvořte analytický záznam obsahující úplný bibliografický popis části. Údaje o větší popisné jednotce uveďte v oblasti údajů o edici
(pozn.: datum vydání se uvádí v nakladatelských údajích části).

13.4 Oblast údajů poznámky - pozn. bez In
... uveďte přehled částí v poznámce k obsahu ... (pozn: MARC pole 505, UNIMARC pole 327, v české praxi se metoda používá i v analytickém popisu s In).

13.5 Analytický záznam s In

13.5A ... popis analytické části obsahuje ...:

- číselné nebo jiné označení (v případě seriálu)
- nakladatelské údaje - rozsah a označení nosiče ...

... začněte citaci ... předložkou In ... . Za In uveďte:

- číselné nebo jiné označení (u seriálu) nebo nakladatelské údaje (u monografické jednotky).
Příklady viz AACR2R.

13.5B ... část v analytickém záznamu s In:

... při tvorbě záznamu části popisné jednotky s In, která už je sama katalogizována metodou analytického záznamu s In, vytvořte analytický záznam s In, obsahující informace o celé popisné jednotce a též o části, jež obsahuje část, která je předmětem analytického popisu ... Uveďte informace o menší popisné jednotce a poté větší popisné jednotce formou udaje o edici.

Pozn.: v dosavadní české praxi při popisu článku/stati z monografických edic používáme popis s In - buď dva výskyty nebo jeden s edicí - odpovídá-bodu 13.5B s tím, že vytváříme vlastně dvojí anl. popis části v části

13.6 Víceúrovňový popis

... záznamy vyžadující úplnou identifikaci jak částí, tak i celé popisné jendotky v jednom záznamu, jehož základem je popis celku. Použijte tuto metodu jako altrenativu k popisu s In. ... Rozdělte popisné údaje do dvou či více úrovní. V první úrovni uveďte pouze údaje o popisné jednotce jako celku. ...

Pozn: tato metoda se v české praxi v anl. popisu zatím většinou neužívá, příklad pro anl. popis např. v ISBD (CP), 1. české vydání 1997. Jde v podstatě o souborný záznam.


MARC 21

MARC 21 Bibliografický formát, 362 Údaje o číslování, podpole $a Číslování. Data a označení svazku:
Podpole $a obsahuje označení pořadí a/nebo data vydání. Označení pořadí má obsahovat číslo svazku, číslo sešitu, čísla svazků v edici ...

[Začátek aktualizace duben 2010]

Aktualizace pole 362 dle Dodatku 1 k Bibliografickému formátu MARC 21 z r. 2010 (originál na http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd362.html).

362 Data vydávání a/nebo sekvenční označení, podpole $a Data vydávání a/nebo sekvenční označení.

Pole obsahuje datum ... a/nebo sekvenční označení používané na každé části. Data v tomto poli jsou chronologická označení, která identifikují jednotlivá čísla pokračujících zdrojů. Sekvenční označení [dříve číslování] je obvykle číslené, ale může být i abecední. Informace může být formátovaná i neformátovaná. Data v tomto poli mohou odpovídat informacím v poli 008/07-10 (Datum 1) a /nebo 008/11-14 (Datum 2). Neúplná, přibližná nebo sporná data se v poli nezapisují.

Podpole $a obsahuje sekvenční označení a/nebo data vydání.
Sekvenční označení může obsahovat označení svazku, sešitu, čísla, svazků v edici … Datum může obsahovat rok, měsíc nebo den; měsíc nebo roční období a rok nebo rok samotný ...Sekvenční označení a data se zapisují tak, jak jsou uvedena v popisované jednotce. Pokud je uvedeno číselné i chronologické označení, chronologické označení se uvádí v kulatých závorkách.


ISBD(CP)

Doporučení pro popis částí dokumentu na základě mezinárodního standardního bibliografického popisu ISBD, resp. ISBD (CP) z r. 1997, originál z r. 1998 na http://archive.ifla.org/VII/s13/pubs/Component_Parts_final.pdf [Doplnění adresy duben 2010]

Lokace části dokumentu ve zdrojovém dokumentu

4.1.1 Pokud je celá část obsažena ve zdrojovém dokumentu, který je vydáván jako jednosvazkový textový dokument (pozn. není vícesvazkový),vyjadřuje se lokace údajem o stránkování.

Pozn. Zkrácený údaj o stranách zapisujeme s velkým počátečním písmenem, protože jde o začátek oblasti údajů o loakci části dokumentu ve zdrojovém dokumentu.

UNIMARC
Př.: 461 ... $12001# … $vS. 6$1210## … $aMísto$cNakladatel$d2002 MARC 21
Př.: 773 ... $dMísto : Nakladatel, 2002$gS. 6 ...

4.2.1 Pokud je část obsažena v jednom nebo více svazcích zdrojového dokumentu ...(tj. vícesvazková monografie nebo monografická edice identifikovaná spíše jako edice než jako jednotlivé svazky … ), údaj o lokaci bude obsahovat údaje o označení svazku i stránkování. ...

UNIMARC
Př.: 461 ... $12001# … $vSv. 4, s. 6$1210## … $aMísto$cNakladatel$d2002
MARC 21
Př.: 773 ... $dMísto : Nakladatel, 2002$gSv. 4, s. 6 ...

Pozn.: jedná se o případ, kdy jednotivé svazky nemají svůj vlastní název.
Doporučení (a příklady) pro vícesvazková díla s vlastními názvy budou postupně doplněna.
Rovněž tak budou doplněny příklady pro popis řad, sérií apod.

4.5.1 Pokud je zdrojovým dokumentem seriálový dokument, údaj o lokaci obsahuje označení sešitu seriálu, v němž je část obsažena, následované údaji o lokaci části v rámci sešitu. Označení sešitu seriálu se uvádí ve formě stanovené v oblasti 3 ISBD(S) (oblast údajů o číslování) … (pozn. resp. v oblasti 3 ISBD(CR).

Lokace části dokumentu v seriálovémzdrojovém dokumentu obsahuje číselné nebo abecední označení a chronologické označení, které ale většinou odpovídá datu vydání.
V lokaci části ve zdrojovém dokumentu je doporučená interpunkce dle ISBD pro popis částí v podobě: Roč. nebo sv., č. (chronologické označení, které většinou odpovídá datu vydání zdroje), s. x-x (viz též dále doporučení bod B)

UNIMARC
Př.: 461 ... $12001# … $vSv. 4, č. 10 (2002), s. 6-20 …
MARC 21
Př.: 773 ... $gSv. 4, č. 10 (2002), s. 6-20 …

3.4 Nakladatelské údaje
Nakladatelské údaje včetně data vydání se uvádějí u mongrafií.
… místo vydání se uvádí v identifikaci ... všech druhů s výjimkou seriálových ... s výjimkou ... rozlišení seriálů se stejnými názvy atd. ... U seriálových dokumentů se jméno nakladatele, pokud není nutné k rozlišení zdrojového dokumentu od jiných dokumentů se stejným názvem a stejným místem vydání ... neuvádí. …

V praxi doporučujeme uvádět nakladatelské údaje (místo, nakladatel) též u nepravých periodik (vycházejících méně než dvakrát ročně), u monografických/monotematických čísel seriálů. Konzultujeme také bázi NKC aj.

Pozn.: Doporučení (a příklady) pro popis složitějších případů nepravých periodik, monografických/monotematických čísel seriálů, monografických edic budou postupně doplněny.DOPORUČENÍ k řešení dotazu
[Aktualiazce duben 2010]

Terminologie:

Oblast údajů o číslování (ISBD (CR)
Číslování(Numbering)
Přesné určení každého z následujících sešitů v rámci pokračujícího zdroje. Označeni může zahrnovat číslo, písmeno, jakýkoli jiný znak či kombinaci znaků a odpovídající výraz (svazek, číslo atd.) a/nebo datum.

Údaje o číslování (MARC 21) – označení pořadí a/nebo data vydání.

Sekvenční označení a/nebo data vydávání (MARC 21 Dodatek 1, sekvenční označení ... je číslené ... i abecední ... data v tomto poli jsou chronologická označení ...

Oblast údajů o číslování (AACR2R) – číselné a/nebo abecední označení a chronologické označení.

Lokace části dokumentu ve zdrojovém dokumentu (ISBD (CP)) – číselné a/nebo abecední označení a chronologické označení.

Pozn.: terminologie Dodatku 1 MARC 21 používá sekvenční označení pro číslené a/nebo abecední označení.


Doporučení k uvádění data vydání, resp. chronologického údaje ve zdrojovém dokumentu na základě praktických zkušeností.

A. U seriálů chronologické označení v lokaci části ve zdrojovém dokumentu odpovídá ve většině případů datu vydání. Uvádí se v kulaté závorce ( ).

Pozn. o datu vypustěna [Kveten 2010].

Pokud se chronologický údaj odlišuje od data vydání, uvádíme datum vydání v nakladatelských údajích zdrojového dokumentu i u všech seriálů.


Př. 1 Uvažované řešení příkladu z dotazu:

UNIMARC
461 ...$12001#$vRoč. 1, č. 5 (1999), s. 6. ... $1210##$d[2002]
MARC 21
773 … $gRoč. 1, č. 5 (1999), s. 6 … $d[2002]

Př. 2 Návrh řešení po konzultaci v NKC se shoduje s tím v připomínce č. 1 doplněno o doplněné datum vydání na základě údaje tazatele:

UNIMARC
461 ... $12001#$vRoč. 1, č. 5 (1999), s. 6$1210##$d[2002]
MARC 21
773 ... $d[2002]$gRoč. 1, č. 5 (1999), s. 6 ...

Př.: 3 Řešení dotazu na základě dokumentu v ruce - ročenka [doplnění Př.: 2 duben 2010]

Na titulním listu uvedeno v následující grafické úpravě:
16. svazek
Zlínsko
od minulosti
k současnosti

1999

Státní okresní archiv ve Zlíně 1999

a)
Osobně bych podle dokumentu soudila že vyšel v roce 1999, zápis by tedy, včetně kódovaných údajů, byl:

UNIMARC
100 ...d1999#### ...
461 ... $12001#$aZlínsko od minulosti k současnosti$vSv. 16 (1999), s. ...
MARC 21
008 ...s1999#### ...
773 ... $tZlínsko od minulosti k současnosti$gSv. 16 (1999), s. ...

Pokud skutečně fyzicky vyšel až 2002, pak by platila metodika Př. 2 a Př. 3 b)

b)
Příklad b) s podpoli $q, $9 (tato pole viz dále bod B) a za předpokladu, že dokument skutečně vyšel v r. 2002, v kódovaných údajích skutečné datum vydání

UNIMARC
100 ...d2002#### ...
461 ... $12001#$aZlínsko od minulosti k současnosti$vSv. 16 (1999), s. ...$1210##$d[2002]$q16$9[2002]
MARC 21
008 ...s2002#### ...
773 ... $d[2002]$gSv. 16 (1999), s. ...$q16$9[2002]
B. Souhrnné doporučení pro kooperační systém článků

S ohledem na v praxi různý zápis údajů i na generování údajů v rámci kooperačního systému se doporučuje:

[Květen 2010]
Preferované pořadí pramenů popisu (ISBD(CP) - důležité pro textové dokumenty::

Článek/stať

1. Titulní stránka, která předchází části dokumentu a přímo se jí týká (např. díla publikovaná jako část souboru, hlavní sekce monografie
2. První stránka části dokumentu (např. název kapitoly nebo název a údaje o odpovědnosti vyskytující se v hlavičce článku ...)
3. Společná titulní stránka zdrojového dokumentu, na níž se vyskytují informace týkající se části
4. Strana s obsahem zdrojového dokumentu
5. Jakákoli jiná část dokumentu včetně obálky, vazby ...
6. Prameny mimo dokument, např. katalogy, bibliografie atd. [pozn.: dávají se do hranatých závorek]

zdrojový dokument - vycházíme ze zdrojových bází pro monografie a seriály:

Předepsané prameny popisu
Název a odpovědnost - titulní stránka
Vydání - titulní stránka, , ost. preliminária, tiráž
Číslování - titulní stránky, obálka, hlavička, redakční stránky, tiráž a ostatní preliminária
Nakladatelské údaje - viz číslování
Fyzický popis - popisovaná jednotka
Edice - jako číslování (navíc hřbet před tiráží)
Poznámka - jakýkoli pramen
Standardní číslo - jakýkoli pramen

Pro zdrojový dokument v analytickém popisu platí de facto pořadí pramenů jak pro seriály a monografie;

Ale pro číslování je předepsaný pramen popisu dle ISBD (CP) jakýkoli pramen v dokumentu.


Číselné nebo abecední označení (svazek, ročník, číslo) a chronologické označení (datum) zapisovat v rámci lokace zdrojového dokumentu tak, jak se vyskytuje v pramenech popisu s předepsanou interpunkcí (předepsaná interpunkce viz bod B a) dále. Římské a nearabské číslice se přepisují na arabské.
Pokud se v údajích již interpunkce vyskytuje (nejčastěji /, pomlčka, spojovník - nejčastěji mezi ročníkem a chronologickým údajem, přelom čísel, přelom ročníků, přelom roku, interpunkce mezi ročníkem a číslem apod.), tak se tato interpunkce zachovává zároveň s předepsanou interpunkcí.


a) Pokud jsou údaje o svazku, ročníku číslu a datu (rok, nebo přesné datum, i slovní varianty měsíců) uvedeny bez interpunkce, formalizovat do podoby: roč. nebo sv. … , č. … (datum) s příslušným zkráceným označením pro jednotlivé údaje (vol., nr. apod.). Na začátku údajů o lokaci se zapisuje velké písmeno - Př.: 4.

Zápis dvojčísla v anl. popisu viz Katalogizační dotaz 410

b) Pokud se vyskytne údaj s lomítkem, pomlčkou, spojovníkem, ve kterém je zapsáno zároveň datum, např. svazek a rok v podobě 50/2000 nebo 49/99 apod. a víme, že jde o zkrácený chronologický údaj (datum), pak se údaj zapisuje tak, jak je a datum se zopakuje do kulaté závorky. Zároveň se dodržuje předepsaná interpunkce jako v bodu a). - Př.: 5

c) Pokud se chronologický údaj odlišuje od data vydání a je zapsán již v kulaté závorce v údajích o lokaci, datum vydání zapisujeme do nakladatelských údajů. Do podpole 773$9 pak zapisujeme údaj o vydání. $9 je třeba v budoucnu ještě třeba dořešit - Př.: 6

Pozn.: Pokud je spojeno více udajů najednou po pomlčkách, lomítkách nebo jinak do nepřehledného řetězce, že nevíme co je co, údaje formalizujeme do předepsané interpunkce. Vycházíme i z jiných pramenů popisu, protože na titulu/obálce je často z estetických důvodů různá kombinace údajů - např. na titulu 9/10/1-2; v stránkovém záhlaví Roč. 9/10, 2010, č. 1-2; zápis bude: Roč. 9/10, č. 1-2 (2010) - (viz dále bod a),b).
Pozn.: u nepravých periodik se často vyskytuje svazek nebo ročník s lomítkem a rokem, nebo ročník rovná se roku apod., zde se doporučuje tuto zásadu doržovat.
Pokud se na titulním listu vyskytne číslo lomené rokem a v dalších pramenech popisu samostatně číslo a rok, volíme spíše variantu oděleného zápisu s předepsanou interpunckí.

Nedoporučuje se zachovávat kulatou závorku u data, je-li takto v pramenech popisu. Vznikly by tak dvě kulaté závorky.

Poznámka k datu: přesné datum např. u deníků se často z důvodů konverze do jiných podpolí a řazení v rejstříku přepisuje do podoby RRRRMMDD. Zde bych zatím praxi neměnila. Konverze pro rejstřík aj. pole/podpole je tak jednodušší.

[Konec aktualizace strukturace květen 2010]

Údaje se zkracují dle AACR2R - Příloha B Zkratky http://www.nkp.cz/pages/fond_def_zkra.htm.

Poznámka k podpolím 773$q, $9 : v rámci MARC 21 zapisujeme ještě v poli Zdrojový dokument podpole $q (uvádí se číslo ročníku nebo svazku : číslovka pro číslo vždy v arabské podobě)a $9 (uvádí se chronologický údaj bez kulaté závorky nebo datum vydání, pokud se odlišuje od chronologického údaje). Tyto údaje jsou určeny pro rejstříky a budoucí propojení se zdrojovým dokumentem. Zápis podpole Číslování a první strana $q a podpole Chronologické označení nebo rok/datum vydání $9 se v budoucnu bude ještě vyvíjet.

Neuvádíme zatím v podpoli $q první stranu jako je to na http://www.loc.gov/marc/bibliographic/concise/bd773.html nebo na http://full.nkp.cz/nkdb/docs/mini2_ANL_M21.htm Poznámka k polím 9XX: selekční pomocná pole k poli 773

Př.: 4 Řešení na základě dokumentu v ruce - ročenka

Na titulním listu uvedeno v následující grafické úpravě:
Jižní Morava 2008
ročník 44, svazek 47
Na obálce
Jižní Morava
ročník 44, svazek 47
2008

UNIMARC
100 ...d2008#### ...
461 ... $1010##$a978-80-86931-32-6 (MZA Brno)$1011##$a0449-0436$12001#$aJižní Morava 2008$vRoč. 44, sv. 47(2008), s. ... $q44:47$92008
Poznámka k podpolím 1200 .. $q,$9:
použití těchto podpolí je UNIMARC hypotetické

MARC 21
008 ...s2008#### ...
7730 $tJižní Morava 2008$$z978-80-86931-32-6 (MZA Brno) $$x0449-0436 $$gRoč. 44, sv. 47 (2008), s. ...q44:47$$92008

Př.: 5 Řešení na základě dokumentu v ruce Na titulním listu uvedeno v následující grafické úpravě:

Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunnensis
Biology
Na obálce:
stejný název
Volume 26/2000
Na rubu titulního listu a v tiráži: 2000

UNIMARC
100 ...d2000#### ...
461 ... $1010##$a80-210-2389-9$12001#$atScripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunnensis$iBiology$vVol. 26/2000 (2000), s. 33-42$q26/2000$92000$1205##$a1. ed.$1210##$aBrno$cMasaryk University$15171#$aScripta - Biology 26/2000$15171#$aScripta - Biology$15451#$aBiology
Poznámka k podpolím 1200 .. $q,$9:
použití těchto podpolí je UNIMARC hypotetické

MARC 21
008 ...s2000#### ...
7730 $tScripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunnensis. Biology$b1. ed.$dBrno : Masaryk University$z80-210-2389-9$gVol. 26/2000 (2000), s. 33-42$q26/2000$92000
947 00 $aBiology
947 30 $aScripta - Biology 26/2000
947 30 $aScripta - Biology

Poznámka k poli 947:
pole 947 00 - pomocné pole pro selekční variantní název části - řady zdrojového dokumentu;
pole 94730 – pomocné pole pro selekční variantní název uvedený v tiráži (přesná podoba s označením svazku)

Př.: 6 Řešení na základě dokumentu v ruce

Na titulním listu uvedeno v následující grafické úpravě:

Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunnensis
Chemistry
Na obálce:
Stejný název
Volume 26/1996
Na rubu titulního listu a v tiráži: 1997

UNIMARC
100 ...d1997#### ...
461 ... $1010##$a80-210-1576-4$12001#$atScripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunnensis$iChemistry$vVol, 26/1996 (1996), s. 99$q26/1996$91997$1205##$a1. ed.$1210##$aBrno$cMasaryk University$d1997$15171#$aScripta -- Chemistry -- 1996$15171#$aScripta -- Chemistry$15451#$aChemistry


Poznámka k podpolím 1200 .. $q,$9:
použití těchto podpolí je UNIMARC hypotetické

MARC 21
008 ...s1997#### ...
7730 $tScripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunnensis. Chemistry$b1. ed. $dBrno : Masaryk University, 1997$z80-210-1576-4$gVol, 26/1996 (1996), s. 99$q26/1996$91997

947 00 $aChemistry
947 30 $aScripta -- Chemistry -- 1996
947 30 $aScripta -- Chemistry

Poznámka k poli 947:
pole 947 00 - pomocné pole pro selekční variantní název části - řady zdrojového dokumentu;
pole 94730 - pomocné pole pro selekční variantní název uvedený v tiráži (přesná podoba)

Př.: 7 Správný ročník uveden v hranaté závorce

UNIMARC
100 ...d2010#### ...
461 ... $1011##$a1210-678x$12001#$aCinepur$$vRoč. 17 [i.e.19], č. 68 (2010), s. 6-8$q17[19]:67$92010

Poznámka k podpolím 1200 .. $q,$9:
použití těchto podpolí je v UNIMARC hypotetické

MARC 21
008 ...s2010#### ...
773 ... $tCinepur$x1210-678x$gRoč. 17 [i.e.19], č. 67 (2010), s. 60-61$q17[19]:67$92010

[Konec aktualizace duben 2010]

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v instrukcích na stránkách kooperačního systému článkové bibliografie a v dotazech od čísla 592 výše; případně na stránkách zaměřených obecně na katalogizační politiku, další informace k pravidlům RDA lze nalézt i v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21.

1. Chronologické označení se uvádí v lokaci části ve zdrojovém dokumentu - ISBD (CP) bod 4.5.1, který vychází z pravidel pro oblast o číslování seriálů (pokračujících zdrojů) (ISBD(S), resp. ISBD(CR), bod 3.

Př:
UNIMARC
461 ... $12001#$vRoč. 1, č. 5 (1999), s. 6$q1:5$91999
Pozn.: $q,$9 jsou v UNIMARCu doporučená a/nebo určená pro konverzi

MARC 21
773 ... $gRoč. 1, č. 5 (1999), s. 6.$q1:5$91999
Pozn.: podpole $9 je pro MARC 21 doporučené


2. Datum v oblasti údajů o číslování seriálů v aplikaci na analytický popis většinou odpovídá datu vydání, proto se datum vydání ve zdrojovém dokumentu v nakladatelských údajích již nepoužívá. O datu vydání též ISBD (CP), bod 3.4. V příkladu datum vydání není uvedeno v pramenech popisu, ale víme, že je odlišné od chronologického údaje. Pokud toto chceme zohlednit, je možno datum vydání uvést v nakladatelských údajích zdrojového dokumentu v hranatých závorkách.

Př:
UNIMARC
461 ...$12001#$vRoč. 1, č. 5 (1999), s. 6. ...$q1:5$91999$1210##$d[2002]
Pozn.: $q,$9 jsou v UNIMARCu doporučená a/nebo určená pro konverzi

MARC 21
773 … $gRoč. 1, č. 5 (1999), s. 6 … $d[2002] $q1:5$91999
Pozn.: podpole $9 je pro MARC 21 doporučené

Oprava pořadí údajů 23.1.2008 a komentář k obsahu podpole $9:

773 …$d[2002]$gRoč. 1, č. 5 (1999), s. 6 … $q1:5$91999

Komentář k obsahu podpole $9: pokud se odlišují údaje o číslování od data vydání uvedeného na titulním listu seriálu, doporučujeme zapisovat do podpole $9 datum vydání. Ve zde řešeném příkladu je však datum vydání uměle doplněno, proto je v podpoli $9 dána přednost údaji o číslování.

Aktualizace duben 2010
Pokud bychom věděli jistě, že dokument vyšel 2002, byl by v $9 rok [2002], jak je to v Př.: 3b)

O podpolích $q,$9 viz též dotaz č. 136
3. Revize a aktualizace Stanoviska 3 v Návrhu řešení (duben, květen 2010), ze kterého vychází Rozhodnutí o řešení.
V platnosti zůstává v zásadě metodika dosavadního rozhodnutí o řešeni dotazu - viz bod 2, který je aktualizován o následující:

[Aktualizace duben 2010]
Pokud bychom věděli jistě, že dokument vyšel 2002, byl by v $9 rok [2002], jak je to v Př.: 3 b)

Dále je Př. 3 b) aktualizován o údaje s dokumentem v ruce.

Ve Stanovisku 3 Návrhu řešení jsou doplněny další příklady Př. 3-7 včetně kódovaných údajů, podpolí UNIMARC 461 $1200 $q, $9, MARC 21 773 $q,$9 a pomocných polí 947.

Rozhodnutí o řešení zdrojového dokumentu bych s konečnou platností neuzavírala.

Návrh řešení

viz Stanovisko č. 1
viz Stanovisko č. 2
viz Stanovisko č. 3
viz Stanovisko č. 3 (revize a aktualizace duben 2010)
viz Rozhodnutí o řešení – 3.Revize a aktualizace Stanoviska 3 v Návrhu řešení (duben 2010), ze kterého vychází Rozhodnutí o řešení

Komentáře

Domnívám se, že je třeba rozlišovat letopočet jako a) chronologické označení (oblast údajů o číslování) - u ročenky "Zlínsko od minulosti k současnosti" = údaj 1999 b) datum vydání (oblast nakladatelských údajů) - u ročenky "Zlínsko od minulosti k současnosti" = údaj 2002 Podpole 461 …$12001#$v / 773 …$g by dle mého názoru mělo obsahovat lokaci části dokumentu ve zdrojovém dokumentu a ta by se dle doporučení IFLA pro popis částí dokumentů měla uvádět ve formě stanovené pro oblast údajů o číslování (viz 4.5.1) - tudíž bych zapsala Roč. 1, č. 5 (1999), s. 6.
22. 06. 2005 12:00

Není možné vkládat komentáře, diskuze byla uzavřena