Dotaz #100

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 06. 06. 2001
MARC 21 041, 500
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 25. června 2001

Charakteristika problému

Jak vyplnit pole UNIMARCu 101 - jazyk dokumentu u překladových dokumentů, v případě že v se v deskriptivních údajích zmínka o překladu nenachází. Týká se starších záznamů vytvořených při retrokonverzi katalogu, záznamy nejsou úplné. Např. u knihy s názvem: Praha / Albert Neumann. V záznamu nejsou uvedeny údaje o překladateli a z jakého jazyka je přeloženo. 200 1 $a Praha $f Albert Neumann

Návrh řešení:
1. Je možné zvolit indikátor 1 - ind. překladu s kódem jazyka neznamý - und, ikdyž se v popisných údajích nevyskytuje, že dílo je překladem? 101 1 $a cze $c und 2. Nebo se pole 101 (kódované údaje) váže na popisné údaje a tudíž by pole 101 bylo vyplněné takto? 101 0 $a cze Jiná je situace u záznamů dokumentů, ve kterých se vykytuje název originálu a lze mnohdy určit jazyk originálu.

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, případně v dotazech od čísla 592 výše.

UNIMARC
Pokud u překladové literatury údaj o překladu chybí, doporučuje se v prvé řadě porovnání díla s jinými vydáními event. zohlednění první katalogizace popisné jednotky apod.
Pole 101 se vyplní s ohledem na skutečnost, zda jde o katalogizaci s popisnou jednotkou v ruce, nebo zda se jedná o záznam z retrokonverze (v takových případech mohl být údaj o překladu v díle uveden, v záznamu však nemusel být zaznamenán, jméno může být pseudonymem apod.).
Při katalogizaci s knihou v ruce se používá poznámka v poli 302, korespondující s polem 101, která kódovaný údaj v poli 101 vyjádří slovně event. jej zpřesní.

Příklady
101 1 $acze$cfre
200 1# $aPoslední salva$fJean-Claude Brisville
$gpřeložil Marek Sečkář
302 $aPřeloženo z francouzštiny?
(katalogizace s popisnou jednotkou v ruce,
údaje o překladu uvedeny neúplné, při čemž je zřejmé z údaje o copyrightu a z údajů o vydání původního díla, že dílo je překladem
).

101 1 $acze$cund
200 1# $aCísař pro legii$fHarry Turtledove
302 $aPřeklad?
(údaje o překladu neuvedeny, z jiných vydání díla je zřejmé, že jde o překlad, není ale uvedeno, z jakého jazyka bylo dílo přeloženo).

101 0 $acze
200 1# $aPraha$fAlbert Neumann
Příklad záznamu z retrokonverze, popř. též katalogizace dokumentu, kde údaj o překladu chybí a není zřejmé, že dílo je překladem - v tomto případě se považuje za originál.

MARC 21
Pokud u překladové literatury údaj o překladu chybí, doporučuje se v prvé řadě porovnání díla s jinými vydáními event. zohlednění první katalogizace popisné jednotky apod.
Pole 041 se vyplní s ohledem na skutečnost, zda jde o katalogizaci s popisnou jednotkou v ruce, nebo zda se jedná o záznam z retrokonverze (v takových případech mohl být údaj o překladu v díle uveden, v záznamu však nemusel být zaznamenán, jméno může být pseudonymem apod.).
Při katalogizaci s knihou v ruce se používá poznámka v poli 500, korespondující s polem 041, která kódovaný údaj v poli 041 vyjádří slovně event. jej zpřesní.

Příklady
041 1 $acze$hfre
245 10 $aPoslední salva /$cJean-Claude Brisville ; přeložil Marek Sečkář
500 $aPřeloženo z francouzštiny?
(katalogizace s popisnou jednotkou v ruce,
údaje o překladu uvedeny neúplné, při čemž je zřejmé z údaje o copyrightu a z údajů o vydání původního díla, že dílo je překladem
).

041 1 $acze$cund
245 10 $aCísař pro legii /$cHarry Turtledove
500 $aPřeklad?
(údaje o překladu neuvedeny, z jiných vydání díla je zřejmé, že jde o překlad, není ale uvedeno, z jakého jazyka bylo dílo přeloženo)

041 0 $acze
245 10 $aPraha /$cAlbert Neumann
Příklad záznamu z retrokonverze, popř. též katalogizace dokumentu, kde údaj o překladu chybí a není zřejmé, že dílo je překladem - v tomto případě se považuje za originál.

Návrh řešení

Chybějící údaj o tom, že dílo je překladem či z jakého jazyka bylo přeloženo, je často se vyskytující formální nedostatek u starší literatury, a bohužel, někdy i u současné produkce.
Řešení pod bodem 1 je vhodné, pokud v díle je zmínka event. náznak, že dílo je překladem, i když údaj o jazyce originálu chybí.
Kódovaný údaj v poli 101 musí korepondovat s popisnými údaji, a pokud nelze příslušné údaje zaznamenat v poli 2XX, je třeba tento fakt uvést v poznámce (pole 302), podle pravidla 1.7B2 či 2.7B2.

Samozřejmě je zapotřebí ověřování a zjištování identity jména v příslušných souborech autorit, porovnání díla s jinými vydáními i zohlednění první katalogizace jednotky apod.
Pokud se nic nezjistí - a to platí zejména u starší literatury - těžko lze považovat dílo autora s "nečesky" vyhlížejícím jménem za překlad, jméno může být pseudonymem, o němž rovněž nemusí být v díle zmínka. Poznámka typu "Dílo může být překladem, bližší údaje neuvedeny" apod. v poli 302 je na místě.
Zápis v poli 101 formátu UNIMARC je složitější: potřebná instrukce, která by nějakou formou umožnila vyjádřit pochybnost, chybí, zřejmě se absence tak zásadního údaje o díle nepředpokládá; pokud byly vyčerpány výše zmíněné možnosti, pak nezbývá, než považovat popisované dílo za originál a pochybnost tedy vyjádřit pouze v poznámce.

Komentáře

S navrhovaným řešením souhlasím, jen by možná bylo vhodné rozlišit případy a) katalogizace s knihou v ruce - v knize chybí údaje o překladu - pak je na místě navrhované řešení b) retrokonverze - údaje o překladu chybí v záznamu (tj. v knize mohly být uvedeny, ale nebyly při původní katalogizaci zaznamenány) - v tomto případě by asi poznámka měla znít odlišně - formulace "bližší údaje neuvedeny" neodpovídá skutečnosti
24. 06. 2001 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena