Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
601 Jak správně vytvořit záznam upravených textů dle RDA? Dle AACR2 (a předpokládám, že stejné to bude i pro RDA) je v případě např. dramatizace románu za hlavního autora považován autor dramatizace. Poku... 245 XXX Schváleno
602 Dobrý den, čtenáři ve veřejných knihovnách velmi často vyžadují informace vztahující se k označení pořadí konkrétního titulu z řady. To není problém v případě, kdy se taková informace nachází v dokume... 245, 490 MON Schváleno
603 Jak zpracovat (nebo zda vůbec zpracovávat), e- slovníky (Lingea Lexicony), které jsou pro koncového uživatele (přístup z jednoho počítače) přístupné přes produktové klíče, které se instalují pomocí Se... ELZ Přijato
604 Nejsem informovaná o všech novinkách ohledně pravidel RDA. Návrh řešení: Mohla bych se přihlásit k odběru novinek ohledně RDA e-mailem? XXX Schváleno
605 Jak v RDA máme zpracovat klasický případ „nakladatelství Karolinum". Na titulním listě je uvedeno: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum. Do 264 přepíšeme přesně to, co je na titulním l... 264 MON Schváleno
606 Umožňují RDA i při zápisu jména nakladatele (stejně jako při zápisu místa vydání) vynechat předložky (v případě, že neovlivní pádové koncovky)? V knize na titulním listě je uvedeno „At the University ... 264 XXX Schváleno
607 Je-li uvedeno v prameni popisu více míst vydání či jmen nakladatelů, je na úrovni minimálního záznamu povinné zapsat vždy jen první místo a první jméno. Myslí se prvním první v pořadí bez ohledu např.... 264 XXX Schváleno
608 Můžeme u pole 022 použít $q pro poznámku? V dodatcích MARC21 z října 2013 o tom není žádná zmínka. SRL Přijato
609 Dobrý den, prosím o aktualizaci dotazu číslo 529 - pro pravidla RDA XXX Schváleno
610 Problém se zapisováním článků - rozhovorů. 1\. Kdo je hlavním autorem rozhovoru(koho uvést do pole 100 a do pole 700). Zda je to osoba, která pokládá otázky, nebo ten kdo odpovídá. 2\. Jak rozlišit au... ANL Schváleno
611 Dobrý den, ráda bych se zeptala, kam zapsat údaj, který jsme při katalogizaci zvukových záznamů podle pravidel AACR2 uváděli v poli 500. Jedná se mi o AAD, ADD, DDD. V příkladu uvedeném u návodu pro z... ZVZ Přijato
612 Dobrý den, prosím o aktualizaci dotazu číslo 300 - pro pravidla RDA XXX Schváleno
613 Kdy správně vyplňujeme pole 336 výrazem statický obraz? 336 XXX Schváleno
614 Dle příručky Katalogizace podle RDA ... "se v údajích o odpovědnosti obvykle nevynechává ani název originálu" - je ale možno vynechat jiné části nebo je nutné zapsat vždy celou frázi? Příklad: Z angli... 245 XXX Schváleno
615 Jak podle RDA postupovat v případě zápisu článku, který je na pokračování, z názvu to není patrné, není uvedeno ani číslo části? Podle AACR2 se do pole 245n uvádělo [pokrač.] Tento způsob zápisu se mi... ANL K připomínkování
616 Jak podle RDA zapisovat do pole 504b údaje o počtu literatury/bibliografie, když seznam není číslovaný? Podle AACR2 se v analytickém popise uváděl tento (dopočítaný) údaj v hranatých závorkách, což od... ANL Schváleno
617 Podle RDA se neuvádí v poli 300b počet např. ilustrací, pouze termín, a to s malým písmenem. Vzhledem k tomu, že podpoli b v analytickém popise nepředchází podpole a, pak vypadá katalogizační záznam n... 300 ANL Schváleno
618 Jaké role se mají dávat u akcí (konference, semináře) v polích 111/$4 a 711/$4? Aut nebo oth? Jiná vhodná role asi není. 111, 711 XXX Schváleno
619 Dobrý den, chtěla bych si upřesnit, jak zapisovat doplněk k ISBN (pole 020 podpole |q / MARC 21). Máme ho zapisovat v jazyce dokumentu nebo ho upravovat na jednotnou českou formu? Jedná se mi hlavně o... XXX Schváleno
620 V knize není uveden rok vydání, pouze na rubu tit. listu je (C)nakladatel 2015. V SKC je v několika podobných případech uvedeno např.: 264 #1 $a[Žďár nad Sázavou] :$bBodyart Press$c[2015] 264 #4 $c(C)... 264 MON Schváleno
621 Dobrý den, na titulní stráně mám uvedené jen "kolektiv autorů". Soupis autorů je na rubu titulního listu. Dohledáváme, či nedohledáváme autory? 245, 100, 700 XXX Schváleno
622 Dobrý den, v německých knihách je často uvedené jen X-Y Tausend. Jedná se o údaj o vydání? XXX Schváleno
623 Dobrý den, publikace je sborník na určité téma. Na titulní straně je uveden editor a 6 překladatelů. Autoři uvedeni nejsou. Ve 245 podpole c bude editor a 6 překladatelů. Editor bude uveden i v 700, a... 245, 700 XXX Schváleno
624 Dobrý den, publikace je soubor několika povídek. Na titulní straně jsou uvedeny názvy jednotlivých povídek od různých autorů, společný název je uveden pouze na obálce. Budou ve 245 zapsány názvy jedno... XXX Schváleno
625 Jak se podle RDA v oblasti fyzického popisu řeší v rozsahu dokumentu skloňování slovo "strana"? Metodika za všemi číslovkami uvádí tvar "stran" a tvar "strany" v případě, kdy stojí před rozsahem (300 ... 300 XXX Schváleno
626 Dobrý den, rád bych ze zeptal na správný zápis vyskytující se, převážně, u ruských titulů: TL: Istorija russkoj sovetskoj literatury. Tom II. 1929-1941. Vlevo od TL: Istorija russkoj sovetskoj literat... 245 XXX Schváleno
627 Popisuji vícesvazkovou (dvoudílnou) publikaci se společným hlavním názvem a významnými názvy jednotlivých částí. Na titulní straně každé části je uveden společný hlavní název a editoři a autoři vztahu... 245, 700 MON Schváleno
628 Jaký výraz se dle RDA používá u neúplného díla v údajích o rozsahu v podpoli $a? Metodika uvádí 300 $a svazky, ale v praxi se v záznamech často vyskytuje 300 $a svazků. Je třeba se řídit metodikou neb... XXX Schváleno
629 Na titulní straně jsou pod hlavním názvem uvedeni 2 editoři (edited by) a 9 autorů v abecedním pořadí(authors:). Jeden z editorů je uveden i mezi autory. Žádné ze jmen není graficky zvýrazněno. Bude v... 100 XXX Schváleno
630 Má se dle RDA uvést do údajů o vydání celá fráze, pokud je např. v publikaci uvedeno "First published 2013 by Palgrave Macmillan", nebo stačí "First published"? 250 XXX Schváleno
631 Dobrý den, prosím o radu, zda podle pravidel RDA zapsat editory sborníku konference vydaného v Indii do bibliografického záznamu. Na titulním listě není žádný údaj o odpovědnosti. Na rubu titulního li... 245, 700 MON Schváleno
632 Proč je sborník na CD-Romu: "Animal Breeding 2015 : sborník z mezinárodní vědecké konference pořádané v rámci prezentace výsledků řešení projektu IGA AF MENDELU TP 5/2014" (ISBN 978-80-7509-180-2) zpr... ELZ Přijato
633 Dobrý den, na titulní straně pod nakladatelem je uvedeno 10 míst vydání. Můžeme podle nových pravidel vepsat do záznamu všechna města? Preferujeme úplný popis. Předem děkuji. 264 XXX Schváleno
634 Popisuji překlad sborníku, na titulní straně je uveden pouze editor, jednotliví autoři jsou až u příslušných příspěvků. Záznam tedy nemá hlavní záhlaví (100/110/111). Zapisuje se v tomto případě název... 130, 240 XXX Schváleno
635 Jak by měl vypadat zápis pole 347, pokud se obsah CD-ROMu přehrává v Adobe Flash - soubory mají koncovku swf? ELZ Přijato
636 Aukční katalogy katalogizovat jako monografie nebo jako periodika? Většinou mají pořadové číslo a vydávání není ukončeno, ale nevychází pravidelně a bývají zaměřené na určité téma (šlo by použít jako ... XXX Schváleno
637 Do kterého pole MARC21 je možné zapsat evidenční číslo periodického tisku Ministerstva kultury? SRL Přijato
638 V záznamech NK je pro odkaz na digitalizovaný dokument používáno pole 911 (s podpoli a (sigla), d (zdigitalizováno) a u (link) nebo u starých tisků pole 856 s podpoli u (link) a y ("Digitalizovaný dok... 856, 911 XXX Schváleno
639 Pokud je na zdroji uvedeno, že byl přeložen z několika originálů, zapisují se jejich názvy také jako selekční údaj? 130, 240, 700, 730 XXX Schváleno
640 Dotaz byl smazán (jednalo se o upozornění na chybný záznam). XXX Schváleno
641 Jak zpracovat deskové hry? Zejména se nám jedná o formát záznamu, typ záznamu v návěští a s tím související pole 336 a 338. Jde o soubor hracího pole, hracích karet, rozložených papírových kostek, hra... XXX Schváleno
642 Zápis data copyrightu. Ve starších publikacích bývá datum copyrightu někdy uvozeno nikoli symbolem (C), ale slovem copyright. Zapisujeme i v tomto případě do pole 264 #4 $c před rok symbol (C) nebo se... 264 XXX Schváleno
643 Dobrý den, prosím, neexistují nějaká nová pravidla pro přepis ruštiny do češtiny? Někteří vyučující z katedry ruštiny při spolupráci s knihovnou přepisují písmeno "ž" jako "zh". Děkuji XXX Schváleno
644 Kniha (vyd. 1835) má na titulním listu, kromě názvu a autora, uvedené i číslo části (Teil 3) a pod tímto údajem následuje výčet jednotlivých názvů části. Podle MARC 21 zapíšeme číslo části do 245n, ná... 245, 505 XXX Schváleno
645 Co správně patří do pole 338 v případě tištěného článku? Na poslední schůzce skupiny ANL, která se konala v březnu 2015 a byla věnovaná přechodu na pravidla RDA, bylo v prezentaci uvedeno, že se má do... 338 ANL Schváleno
646 Pokud máme preferovaný pramen popisu obálku, rozumí se tím její přední i zadní strana? Často se setkáváme s tituly, které mají důležité informace uvedeny právě na zadní straně obálky (setkali jsme se ... MON Schváleno
647 Patří souběžné údaje stále do jednoho bloku podle jazyků nebo se s pravidly RDA praxe změnila? Zarazil mne záznam, který jsme si stáhli ze souborného katalogu (http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc;_... 245 XXX Schváleno
648 Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kolik mám zadat Konspektů, když katalogizuji knihu, která je vysokoškolskou učebnicí pro chemii z 19. století? Mám vyplnit 2x pro obor a pro Tisky 19. století (094.5)... VEC Schváleno
649 Dobrý den, jak správně vytvořit autoritu ze jména Jeremy TOH WEI HONG (doslovný přepis) včetně odkazů? Návrh řešení: Toh, Wei Hong Jeremy nebo Toh Wei Hong, Jeremy nebo Hong, Jeremy Toh Wei? AUT K připomínkování
650 Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s interpunkcí v RDA. Podle příručky: Přesně podle provedení se zapisuje i interpunkce, symboly a značky. Vynechat lze pouze typografické značky, které slouž... 245 XXX Schváleno