Dotaz #534

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 23. 09. 2011
MARC 21 245, 100, 700
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 18. října 2011

Charakteristika problému

Jak mám zapsat osoby, které spolu vedly rozhovor vydaný v článku, do pole 245 c, jaké role mám připsat jednotlivým osobám a jakým způsobem je mám uvést v záhlaví (pole 100, popř. 700)?

Dotazovatel je uveden jako autor článku. Dotazovaný je uveden pouze buď v názvu článku typu "Rozhovor s…" nebo v úvodu článku (s jakýmkoli názvem). Může jít o dva typy článků. V prvním případě je článek tvořen otázkami dotazovatele (autora) a odpověďmi dotazovaného, v druhém případě článek obsahuje navíc krátký úvod (jeden nebo dva odstavce např. o dotazovaném) – dotazovatel je tedy autorem úvodu i dotazovatelem. Odpovědi dotazovaného jsou vždy obsáhlejší než otázky, a tak tvoří většinu textu článku.

Mám několik otázek:
Lze dotazovaného považovat za autora, i když není uveden přímo jako autor článku?

Jaké role mám uvádět pro obě osoby? (většinou se jedná o dvě osoby, výjimečně jsou dva dotazovatelé či dotazovaní) Mají oba role autora (aut), a to u obou typů článků, nebo mám uvádět role dotazovatel (ivr) a dotazovaný (ive)?

Pravidla MARC 21 (příloha Z-5 - Kódy rolí) dávají dotazovatele a dotazovaného do souvislosti s konferencemi a jinými akcemi a průzkumy. Rozhovory v článcích, se kterými se setkávám, bývají provedeny za účelem vydání článku, ale nesouvisí s konferencí či průzkumem. Mohu tedy uvádět role ivr a ive?

Jakým způsobem mám zapisovat jednotlivé osoby do záhlaví? Dotazovatele-autora do pole 100 a dotazovaného do pole 700 nebo dotazovaného nemám vůbec uvádět, když je zmíněn pouze v názvu článku nebo v úvodu?

A jakým způsobem mám uvádět jednotlivé osoby v údajech o odpovědnosti v poli 245 c? Mám uvádět obě osoby?Návrh řešení:

Navrhuji řešení pro oba typy článků stejné (tj. článek bez autorova úvodu a článek s autorovým úvodem):

např.
100 1 a Skácel, Jan
4 aut
4 ivr

245 10 a Rozhovor s Lenkou Novotnou o elektronických knihách /
c Jan Skácel ; Lenka Novotná

700 1 a Novotná, Lenka
4 ive

Rozhodnutí o řešení

Aktualizováno 20.12.2021.

Volba autora pro hlavní záhlaví viz dotaz 794

----------

Jako kód pro autorskou roli je v obou případech vhodnější zapisovat „aut“ (=Autor).
Kódy „ive“/“ivr“ (Dotazovaný/Dotazovatel, anglicky Interviewee/Interviewer) byly používány podle vzoru zápisu ve formátu UNIMARC, v němž nebylo přesně definováno, co pojmy zahrnují.
Podle definic v manuálu MARC 21 - Příloha Z je Dotazovatel (ivr) „Osoba, která je činná jako reportér na různých konferencích nebo akcích týkajících se jedné či více fazických osob, tazatel či sběratel dat v průzkumech veřejného mínění nebo průzkumech jiného typu (sčítací komisař)“ a obdobně Dotazovaný (ive) je osoba, která je dotazována na konferencích ... (atd.)
Většina rozhovorů běžně publikovaných v tisku nebo samostatně tuto definici nesplňuje.

Návrh řešení

Dotaz byl původně vložen do katagorie „Analytický popis“. Přesunuli jsme ho do kategorie „Všeobecné“, protože řešení je stejné bez ohledu na to, o jaký dokument se jedná (celá monografie, článek v časopise, zvukový záznam... atd.).

Problematika zápisu autorů je řešena v pravidlech:

Při zápisu do pole 245 (MARC 21)/200 (UNIMARC) se řídíme pravidly AACR2R, u případů zmíněných v dotazu se jedná zejména o pravidlo 1.1F13.

Jako selekční údaj zapíšeme dotazovaného i dotazujícího. Volba autora pro hlavní záhlaví viz pravidlo 21.25

----------

Jako kód pro autorskou roli je v obou případech vhodnější zapisovat „aut“ (=Autor).
Kódy „ive“/“ivr“ (Dotazovaný/Dotazovatel, anglicky Interviewee/Interviewer) byly používány podle vzoru zápisu ve formátu UNIMARC, v němž nebylo přesně definováno, co pojmy zahrnují.
Podle definic v manuálu MARC 21 - Příloha Z je Dotazovatel (ivr) „Osoba, která je činná jako reportér na různých konferencích nebo akcích týkajících se jedné či více fazických osob, tazatel či sběratel dat v průzkumech veřejného mínění nebo průzkumech jiného typu (sčítací komisař)“ a obdobně Dotazovaný (ive) je osoba, která je dotazována na konferencích ... (atd.)
Většina rozhovorů běžně publikovaných v tisku nebo samostatně tuto definici nesplňuje.

Komentáře

Tazatel tedy bude mít roli "aut". Jakou roli bude mít dotazovaný - také "aut"?
04. 10. 2011 12:00
V návrhu řešení u článku "Rozhovor s Lenkou Novotnou o elektronických knihách" je v polích 100 a 700 uvedena role "ivr" a "ive". Příklad je matoucí. Máme chápat, že tyto role se mají použít, i když se zrovna nejedná o reportéra nebo dotazovaného na různých konferencích atd.?
05. 10. 2011 12:00
"Návrh řešení" zadává (nepovinně) ten, kdo dotaz pokládá.
Stanovisko odpovědného pracovníka obsahuje návrh používat pro obě osoby vedoucí rozhovor kód "aut".
05. 10. 2011 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena