Dotaz #834

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu soubory autorit (AUT)
Odesláno 17. 03. 2023
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 19. května 2023

Charakteristika problému

Dotaz směřuje k záznamu 1. lékařské fakulty UK, potažmo i ostatních lékařských (číslovaných) fakult.
Univerzita Karlova. Lékařská fakulta, 1. [kn20010709366]
Podnět vzešel z praxe digitalizace pramenů k dějinám univerzity a jejich zpřístupnění pomocí software Kramerius. Domníváme se, že odkazovaný záznam (stejně jako pro ostatní lékařské fakulty) není optimálně vytvořený. V poli 245 by měl obvyklý (konvenční) nebo úřední název. A ten je 1. (První) lékařská fakulta. Číslovka je interní součástí názvu, bez jejího využití název nedává smysl a číslovka není jen rozlišovacím doplňkem. Rádi bychom vás požádali o prověření záznamu a zvážení případné úpravy. Děkujeme za reakci a jsme připraveni k případné další diskuzi.

Návrh řešení:
Řešením by byla změna preferovaného názvu tak, aby odpovídal skutečně používanému názvu.

Rozhodnutí o řešení

Navrhovaná změna zápisu záhlaví číslovaných lékařských fakult Univerzity Karlovy nezískala dostatečnou podporu a nebyla přijata. V bázi autorit zůstane navrhovaná forma i nadále pouze jako odkazovaná varianta jména fakulty. Záhlaví se nemění, zůstává stávající řešení v souladu s příkladem uvedeným v metodickém materiálu „Zápis jmen korporací ve jmenném a věcném zpracování“, který se týká se podřízených a souvisejících korporací https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene-materialy/korpor-marc-2).

Návrh řešení

Pořadová číslovka v názvu korporace se v autoritním záhlaví zapisuje dvojím způsobem:
  1. Číslovka je nedílnou součástí názvu korporace – např. „První moravská spořitelna v Brně“, „Druhé státní reálné gymnasium (Nové Město, Praha, Česko)“, „1. FC Brno (fotbalový klub)“.
  2. Pořadová číslice je uvedena za názvem korporace a je oddělena čárkou – např.: „Všeobecná fakultní nemocnice (Praha, Česko). Interní klinika, II.“, „Československo. Armáda. Motostřelecký pluk, 11.“
V prvním případě jde o názvy, u kterých číslovka zpravidla nemá primárně funkci rozlišovacího prvku (často ani neexistuje korporace se stejným názvem a jinou číslovkou, např. neexistuje „2. FC Brno“ apod.) a není ani číselným vyjádřením podřízenosti vzhledem k nadřízené nebo související korporaci.
V druhém případě jde o názvy, které se podle pravidel vždy zapisují jako podřízené korporace a pořadová číslovka je chápána jako číselné vyjádření této souvislosti.
V českém prostředí je číslování fakult ojedinělé a týká se téměř výhradně 3 lékařských fakult Univerzity Karlovy. Řešení správného autoritního záhlaví pro 1. lékařskou fakultu UK, tj. zda zvolit 1. nebo 2. způsob zápisu, není jednoznačné. V autoritní bázi NK jsme se přiklonili k záhlaví „Univerzita Karlova. Lékařská fakulta, 1.“ (v souladu s příkladem uvedeném v metodickém materiálu „Zápis jmen korporací ve jmenném a věcném zpracování“, který interpretuje tehdejší pravidla AACR2R a týká se podřízených a souvisejících korporací https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene-materialy/korpor-marc-2). V zahraničních databázích (např. LC (Names) nebo DNB) u podobného typu korporace také převažuje spíš 2. způsob zápisu (např. „Universität Bern. Philosophische Fakultät I“, „Humboldt-Universität zu Berlin. Philosophische Fakultät II" a další).

Komentáře

Uvedená korporace patří k typu 3, kdy je název číselným vyjádřením podřízenosti vůči mateřské korporaci. "Bohužel" existuje korporace se stejným názvem a jinou číslovkou. Pokud by v Praze existovala pouze jediná lékařská fakulta UK v celé své historii pod názvem 1. lékařská fakulta UK, pak by autoritní záhlaví bylo zcela určitě Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta. Schválně si "nalistujte" / vyberte rejstřík k prohlížení: Univerzita Karlova. Lé... Nezapomínejme, že na odlišné formy názvu se vytvářejí odkazy, např. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Položme si otázku: Je vhodné a žádoucí přidat do autoritního záznamu odkaz (a tím pádem další položku do rejstříku): Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta? Nebo odkaz: Univerzita Karlova. První lékařská fakulta?
30. 03. 2023 12:00
Děkujeme za vyjádření. Jsme toho názoru, že jsme postupovali v souladu s obecnými katalogizačními pravidly uvedenými v národní metodice RDA (s. 51), tedy že jméno korporace se zapisuje v konvenční podobě - tj. v té podobě, v jaké je všeobecně známo. To v případě lékařských fakult UK odpovídá i úřední podobě jejich názvu ("1. lékařská fakulta"). V databázi DNB lze dohledat i autoritní záznamy lékařských fakult UK - preferovaná forma je u všech tří dle konvenční/úřední podoby názvu, tedy např. "Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta" (viz https://d-nb.info/gnd/1054363498, https://d-nb.info/gnd/1054364125, https://d-nb.info/gnd/1087043603). Pro úplnost uvádíme, že uvedený první příklad z DNB („Universität Bern. Philosophische Fakultät I“) není preferovaným termínem, tím je "Universität Bern. Philosophisch-Historische Fakultät", viz https://d-nb.info/gnd/11641-5. V databázi LC (Names) je vytvořena autorita pro 2. LF v podobě "Univerzita Karlova. 2. lékařská fakulta" (https://lccn.loc.gov/n2015188406), pro 1. LF je ""Univerzita Karlova. První lékařská fakulta" (https://lccn.loc.gov/no91023041). Obecně bude i záležet na jazykovém prostředí, v němčině se pořadová čísla u součástí skutečně píší za (ale na rozdíl od českého prostředí se to tak používá i v běžném životě), např. https://f1.hs-hannover.de/. Myslíme si tedy, že náš přístup je v případě diskutovaných tří lékařských fakult UK podporován přístupem zahraničních národních katalogizačních agentur a podložen obecnými pravidly. Prosíme tedy o opětovné zvážení změny podoby preferované formy názvu v autoritních záznamech těchto fakult.
03. 04. 2023 12:00
Dobrý den, hlasuji jednoznačně pro zachování stávajícího tvaru korporace. Děkuji Motyčková
10. 05. 2023 12:00
Dobrý den, hlasuji také pro zachování dosavadní praxe - „Univerzita Karlova. Lékařská fakulta, 1.“. Odpovídá pravdidlům a pořadová číslovnka v tomto případě plní svoji funkci (viz stanovisko NK).
10. 05. 2023 12:00
Dobrý den, hlasuji jednoznačně pro zachování stávajícího tvaru korporace. Mária Pekařová
10. 05. 2023 12:00
Dobrý den, hlasuji pro přirozené pořadí slov, tedy "Univerzita Karlova. 1. Lékařská fakulta, III. Interní klinika, Diabetologické centrum" (nikoliv "Univerzita Karlova. Lékařská fakulta, 1. Interní klinika, III. Diabetologické centrum", což působí i dost zvláštně).
10. 05. 2023 12:00
Jsme pro zachování dosavadní praxe, pořadová číslice je uvedena za názvem korporace a je oddělena čárkou.
11. 05. 2023 12:00
Dobrý den, za 2. lékařskou fakultu hlasujeme také pro zachování dosavadní praxe, tedy pořadové číslo je uvedeno za názvem korporace.
16. 05. 2023 12:00
Dobrý den, úřední názvy pražských lékařských fakult uvedené ve Statutu Univerzity Karlovy a statutech jednotlivých fakult jsou ve tvaru 1. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta a 3. lékařská fakulta. Číslovka v názvu neoznačuje pořadí důležitosti ani chronologický údaj (všechny pražské lékařské fakulty byly přejmenovány najednou v dubnu 1990). Současná autoritní záhlaví jsou uměle vytvořená, bez pomoci odkazu jsou těžko vyhledatelná. Zároveň si uvědomujeme, jaké komplikace by změna vyvolala. A pouze proto souhlasíme se zachováním dosavadní praxe.
18. 05. 2023 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena