Dotaz #820

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu věcný popis (VEC)
Odesláno 21. 09. 2022
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 10. října 2022

Charakteristika problému

Pedagogové x učitelé … Kdy které PH použít? Je v tom nějaký rozdíl? Jaký?

Rozhodnutí o řešení

Termíny "učitelé" a "pedagogové" nelze považovat za synonyma.

Přestože se ve veřejných zdrojích, např. Wikipedii a soudobém „pedagogickém tisku oba pojmy používají zaměnitelně“ , nelze na tuto praxi přistoupit a v univerzálním souboru tematických autorit považovat oba termíny za synonyma (viz stanovisko odp. prac.).

V univerzálních databázích je nutné dbát na to, že se autorizované formy termínů používají v odborném tisku v různých historických kontextech, které je nutné respektovat. Zúžit rozsah termínu „učitelé“ pouze na pracovní pozici v dokumentech týkajících se učitelů působících v 18. či 19. století lze stěží. Totéž platí i v případě pedagogů.

Z tohoto důvodu pojem/termín „učitelé“ co do rozsahu zahrnuje: zaměstnání, pracovní pozici, profesi i povolání učitele, protože tyto významy se často v odborných textech překrývají a není účelné je rozlišit a oddělit.

Ve věcné katalogizaci dokumentů se řídíme 1. obsahovou analýzou dokumentu, při které stanovíme základní a dílčí témata a 2. zásadou nejužšího pojmu. Pokud obsahovou analýzou zjistíme, že nejužším pojmem pro část dokumentu (minimálně 20% textu) je termín „pedagogové“ a pro další část textu termín „učitelé“, použijeme termíny oba.

Poznámka na okraj: záznam zmíněného dokumentu „Aktivizační procesy… byl do Souborného katalogu poslán 54 knihovnami. Ke cti všech věcných katalogizátorů a indexátorů je nutné vyzdvihnout, že při věcné katalogizaci byly respektovány základní principy a pravidla, katalogizátoři totiž vycházeli z obsahové analýzy celého dokumentu, ne pouze z názvu. Zvolili odpovídající nejužší termín, případně zařadili dokument pod obor nebo proces. Termín „učitelé“ byl použit pouze 2x, „pedagogové“ 5x, ve všech uvedených případech jako další doplňující věcný selekční údaj (klíčové slovo).

Návrh řešení

V souboru národních tematických autorit se termín pedagogové používá v širším významu, tedy jako zastřešující (nadřazený) termín pro osoby zabývající se teoretickou i praktickou činností v oborech souvisejících s výchovou a vzděláváním v obecné rovině i rovině oborově zaměřené, jako jsou např. teoretičtí pedagogové, sociální pedagogové, speciální pedagogové, výtvarní pedagogové, asistenti pedagogů, lektoři (vzdělávání), tutoři, učitelé, vychovatelé.

Termín učitelé označuje osoby, které předávají poznatky žákům a studentům, rozvíjejí jejich dovednosti a formují jejich postoje obvykle ve vzdělávacích institucích (není však nutnou podmínkou, viz např. kategorii „domácí učitelé“).

Termíny se odlišují rozsahem významu; tento aspekt je nutno v souboru národních tematických autorit a následně v bibliografických záznamech respektovat a nelze je považovat za synonyma.

Komentáře

Učitel je pracovní pozice, je to pedagog zaměstnaný ve škole nebo soukromě. Je to podobné jako třeba doktor (medicíny) a obvodní lékař. A podle toho, o čem dokument pojednává, to se vybere. - Také se mohou používat oba termíny současně, záleží jako moc odborné nebo laické máte čtenáře.
26. 09. 2022 12:00
Pedagog je v Pedagogickém tezauru (tedy v jiném soubor autorit, než jsou národní autority) definován jako "teoretik nebo výzkumný pracovník z oblasti pedagogiky, který publikuje odborné práce nebo se zabývá výzkumnou činností". Autorita učitel pak nemá vlastní upřesnění, ale je součástí kategorie vyučující personál. Je však třeba upozornit na to, že v praxi se v pedagogickém tisku oba pojmy používají zaměně (například v názvu čtenářsky populární knihy Aktivizační metody ve výuce : příručka moderního pedagoga) a v češtině jsou obvyklé termíny užívající slovo "pedagog" pro učitele - např. výše uvedený asistent pedagoga, nebo v pojmu pedagog volného času.
26. 09. 2022 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena