Dotaz #69

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 08. 08. 2000
MARC 21 245
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 13. září 2000

Charakteristika problému

Psaní velkých písmen v latinských názvech - např. Acta archaeologica Carpathica, Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae Brunensis apod. Ve vlastních dokumentech použití velkých písmen kolísá, často se používá "slavnostní" pravopis (tj. všechna počáteční písmena se píší velká).

Návrh řešení:
1] Pravidlo 1.1B1 říká "... není však nutné přesně dodržet psaní velkých písmen a interpunkci obsaženou v názvu."

2] Pravidlo A.4A1 říká "S velkým počátečním písmenem se píše první slovo názvu ... Další slova se píší s velkým počátečním písmenem podle instrukcí v pravidlech pro příslušný jazyk. ..."

3] Pravidlo A.43 (pravidlo tykající se psaní velkých písmen v latině) odkazuje na pravidla A.12-A.32 což chápu tak, že pro psaní velkých písmen v latině by se měla používat stejná pravidla jako pro psaní velkých písmen v angličtině. Tento výklad podporuje i pravidlo A.33

4] Protože, ale jedno ze základních pravidel Schválených českých interpretací říká, že "preferenci angličtiny nahrazuje preference češtiny", použila bych pro psaní velkých písmen v latině stejná pravidla jako pro psaní velkých písmen v češtině. S jednou výjimkou a tou je psaní velkých písmen i u přídavných jmen a příslovcí odvozených od jmen vlastních tj. adjektiva např. karpatská, slezská, opavská ... by se měla psát s velkým počátečním písmenem. Vycházela jsem přitom po konzultaci s kolegyní, která studovala latinu z: Quit, Z. - Kucharsky, P. Latinská mluvnice. Praha : Statní pedagogické nakladatelství, 1972., kde se na s. 6 píše "Velkých písmen se dnes v latině užívá na začátku vět, ve jménech vlastních a slovech od nich odvozených, tj. jménech přídavných a příslovcích: Roma - Řím, Romanus - římský, Latine - latinsky."

Rozhodnutí o řešení

Revize 18.10.2023. Platné i pro pravidla RDA.
Viz též příklady v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21.

Psaní velkých písmen v latině viz A.43 a A.33A. AACR2R. Pravidlo A.33A umožňuje používat pro psaní velkých písmen v latině stejná pravidla jako pro psaní velkých písmen v češtině; s jednou výjimkou a tou je psaní velkých písmen i u přídavných jmen a příslovcí odvozených od jmen vlastních, tj. adjektiva např. karpatská, slezská, opavská atd., by se měla psát s velkým počátečním písmenem. (Viz Quit, Z., Kucharsky, P. Latinská mluvnice. Praha : Statní pedagogické nakladatelství, 1972., kde je na s. 6 uvedeno "Velkých písmen se dnes v latině užívá na začátku vět, ve jménech vlastních a slovech od nich odvozených, tj. jménech přídavných a příslovcích: Roma - Řím, Romanus - římský, Latine - latinsky." )

Návrh řešení

Souhlasím s návrhem.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena