Dotaz #552

Stav řešení K připomínkování
Typ dotazu zvukové záznamy (ZVZ)
Odesláno 12. 07. 2012
MARC 21 300
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 6. září 2012

Charakteristika problému

Jak se v poli 500 uvádí durata u formátu MP3. Také ve formě MM:SS nebo se může uvést ve formě např. 8 hod. 4 min.?

Návrh řešení

Modifikace zápisu přehrávací doby, uvedená v kapitole 3.2.5 příručky „Katalogizace zvukových dokumentů“ (ISBN 80-7050-480-3), se vztahuje na případy, kdy jsou na zvukovém dokumentu uvedeny přehrávací doby v minutách a sekundách. Na rozdíl od pravidel AACR2R, kde se ve fyzickém popisu i v oblasti poznámek uvádějí tyto údaje též pomocí zkratek, např. (3 min., 20 sek.), v české katalogizační praxi se používá forma (3:20), i když by na dokumentu byly uvedeny minuty a sekundy v podobě zkratek. Ve všech ostatních případech platí pro oblast fyzického popisu pravidlo AACR2R 1.5B4a): "Pokud je přehrávací doba uvedena v popisné jednotce, zapište ji tak, jak je uvedena."

Např. je-li na pouzdru zvukového dokumentu uveden údaj Total time: 8:31:46, zapíše se celková přehrávací doba v této podobě do kulatých závorek jako součást údajů fyzického popisu. Je-li na zvukovém dokumentu uvedena přehrávací doba 8 hod. 4 min., zapíše se celková doba do kulatých závorek jako součást údajů fyzického popisu tak, jak je uvedena. Stejně se postupuje i v případě, kdy je třeba rozepsat durata částí v poznámce k fyzickému popisu (MARC 21 pole 500, UNIMARC pole 307).

Ve formátu MARC 21

300 ## $a8 zvukových desek (8:31:46) :$bdigital, stereo ;$c12 cm
300 ## $a1 zvuková deska (8 hod., 4 min.) :$bdigital, MP3 ;$c12 cm

Ve formátu UNIMARC

215 ## $a8 zvukových desek (8:31:46)$cdigital, stereo$d12 cm
215 ## $a1 zvuková deska (8 hod., 4 min.)$cdigital, MP3$d12 cm

Považuje-li zpracovatelská instituce přehrávací dobu za důležitý údaj (např. pro selekční účely), lze zapsat přehrávací dobu ve formalizované podobě hhmmss též do specifických polí.

Ve formátu MARC 21 (pole 306 – Přehrávací doba)

306 ## $a083146
306 ## $a080400

Ve formátu UNIMARC (pole 127 – Durata zvukových dokumentů a hudebnin)

127 ## $a083146
127 ## $a080400

Komentáře

S navrhovaným řešením nesouhlasím. V české interpretaci uvedené v kapitole 3.2.5 příručky „Katalogizace zvukových dokumentů“ (ISBN 80-7050-480-3) týkajicí se přehrávací doby je uvedeno: "V rámci údaje "specifické označení druhu dokumentu a rozsah popisné jednotky" se zapisuje přehrávací doba ve formě (MM:SS), pouze v případě uvedení přibližné přehrávací doby se uvede údaj dle AACR2R, odst. 1.5B4c" Což chápu tak že, přehrávací doba se v poli 300 a 500 zapisuje VŽDY ve formě (MM:SS), POUZE v případě uvedení přibližné přehrávací doby se uvede údaj dle AACR2R, odst. 1.5B4c. O omezení na případy, kdy jsou na zvukovém dokumentu uvedeny přehrávací doby v minutách a sekundách se v interpretaci vůbec nehovoří a myslím, že takto ani nebyla interpretace míněna - bylo by to nesystémové a tutdíž by to nebylo pracovní skupinou schváleno.
05. 09. 2012 12:00
Jako účastnice jednání pracovní skuoiny pro zpracování neknižních dokumentů a hudebnin mohu potvrdit, že česká interpretace – modifikace zápisu přehrávací doby byla vyvolána skutečností, že ve všech příkladech v AACR2R týkajících se přehrávací doby (1.5B4, 6.5B2-6.5E1, 6.7B10) jsou durata uváděna pouze ve formě zkratek min. a sek., což vedlo k domněnce, že to je předepsaná forma zápisu durat. Proto byla odsouhlasena česká interpretace tak, jak je uvedena v příručce pro katalogizaci zvukových dokumentů – bohužel bez tohoto vysvětlení. Rozhodně se neuvažovalo o tom, že se údaj uvedený na popisné jednotce v hodinách a minutách bude PŘEVÁDĚT na formu (MM:SS) - např. převedení přehrávací doby 8 hod., 4 min. do podoby (484:00) by bylo opravdu zvláštní. Údaje fyzického popisu a poznámek jsou popisné údaje, které se přebírají z popisné jednotky a mají sloužit především uživateli.
06. 09. 2012 12:00
Myslím, že hlavní problém nebo spíše nedorozumění je způsobeno tím, že česká interpretace se schvalovala koncem 90. let (tj. více než před 10 lety), kdy kapacita zvukových nosičů bylo mnohem menší než dnes, takže zápis (MM:SS) byl dostačující pro naprostou většinu dokumentů. U delší přehrávací doby bych spíše než převádění na formu (MM:SS) předpokládala analogickou formu (HH:MM:SS). Souhlasím, že podoba (484:00) je poněkud zvláštní, ale na druhou stranu v příručce uvedený údaj (165:25) dosud patrně nikomu nevadil (kde je tedy hranice?). Omezení interpretace pouze na přehrávací dobu v minutách a sekundách mi přijde skutečně nesystémové - nebylo by pak lepší interpretaci zrušit a držet se pouze AACR2R tj. zapisovat přehrávací dobu, tak jak je uvedena na popisné jednotce?
11. 09. 2012 12:00
Údaj (165:25) uvedený v rámci příkladu 1 nikomu nevadí z toho důvodu, že se jedná o údaj přebraný ze zadní strany obalu popisné jednotky – viz naskenovaný pramen popisu na s. 41 příručky. Nejedná se tedy o údaj PŘEVEDENÝ na formu (MM:SS). Výklad interpretace, že delší přehrávací doba (zřejmě delší než 1 hodina) by se měla převádět na analogickou formu (HH:MM:SS), se dostává za hranice původního záměru interpretace.

Podklady pro rozhodnutí, zda česká interpretace týkající se modifikace zápisu přehrávací doby u zvukových dokumentů má být aktualizována nebo zrušena, budou v dohledné době rozeslány členům pracovní skupiny pro zpracování speciálních dokumentů (sekce pro zvukové dokumenty).

L. Benešová, NK ČR

14. 09. 2012 12:00

Není možné vkládat komentáře, diskuze byla uzavřena