Dotaz #41

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 14. 04. 2000
MARC 21 260 $a, 502
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

Máme se řídit při popisu disertací, diplomových prací kapitolou č. 4 AACR2 - rukopisy tak, jak je uvedeno v pravidle 4.0A1. To znamená, že v nakladatelských údajích se píše podle pravidla 4.4. oblast údajů o datování pouze datování rukopisu? Nebo se máme řídit při popisu kapitolou č. 2 AACR2 - knihy, a tedy v oblasti nakladatelských údajů zapisovat, místo vydání, jméno nakladatele, datum? V oblasti poznámek je zřejmě povinné vytvořit poznámku o disertacích podle pravidla 1.7.B13.

Návrh řešení:
Novodobé dizertace, kandidátské práce atd. mají formální znaky tištěné monografie. Tím je v podstatě dán i jejich popis. Doporučuje se používat instrukce uvedené v kapitole 2 Knihy, brožury a jednolistové tisky, a vždy zapisovat poznámku o disertaci apod. (UNIMARC pole $328). Forma poznámky viz pravidla 1.7B13, 2.7B13 a pravidlo .7B13 podle typu disertace atd.v kapitolách pro jednotlivé druhy dokumentů. Příklad: 328 $aDisertace (doktorská)--Univerzita Karlova, 1998 328 $aDisertace (PhDr.)--Univerzita Karlova, 1995 Podobným způsobem lze zapisovat i diplomové práce (AACR2R tento pojem neznají, spíše lze srovnat s magisterskou praci). Pokud jde o vytvoření selekčního údaje (pole $712)pro příslušnou univerzitu či vysokou školu, je-li příslušná univerzita či vysoká škola též nakladatelem a vydavatelem, lze předpokládat její vyhledatelnost z pozice podpole 210 $c. V případě, kdy je nakladatel odlišný, je třeba selekční údaj vytvořit. V podstatě bude po dokončení připomínkového řízení platit řešení v dotaze č.40 Vytváření vedlejších korporativních záhlaví pro vysokoškolské ...

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

Řešení dotazu není aktualizováno a může být úplně nebo částečně neplatné.
K problematice disertací je od února 2022 vystaven samostatný materiál dostupný zde:

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizace-rukopisnych-tistenych-vysokoskolskych-kvalifikacnich-praci

1. Při popisu disertací a dalších vysokoškolských prací (zpracovaných za účelem získání příslušného titulu a neurčených pro komerční distribuci, např. diplomové, magisterské atd.) je třeba se řídit kapitolou 4 AACR2R.

Příklady popisu:

UNIMARC
200 1# $aVliv věku a léků na průběh hojení kožní a střevní rány$fMiroslav Mann
210 $d1978
215 $a248 s.$cil.
328 $aDisertace (doktorská)--Univerzita Karlova, 1978
700 -1 $aMann$bMiroslav$4dis
712 02 $aUniverzita Karlova

MARC 21
100 1# $aMann, Miroslav$4dis
245 10 $aVliv věku a léků na průběh hojení kožní a střevní rány /$cMiroslav Mann
260 $c1978
300 $a248 s. :$bil.
502 $aDisertace (doktorská)--Univerzita Karlova, 1978
710 2# $aUniverzita Karlova

2. V případě tištěných disertací, publikovaných ve vyšším nákladu, než je předepsaný počet exemplářů k odevzdání uchazečem o příslušný titul, či publikovaných např. ve sbornících apod. se doporučuje řídit kapitolou 2.

Příklad popisu:

UNIMARC
200 1# $aRestoring the diaspora$fTimothy B. Cargal
210 $aAtlanta, Ga.$cScholar Press$d1993
215 $a223 s.
225 0 $aDissertation series$fSociety of Biblical Literature
328 $aPůvodně předloženo jako autorova disertace (Ph.D.)--Vanderbilt University, 1992
410 -0 $a150010$aDissertation series$nSociety of Biblical Literature
700 -1 $aCargal$bTimothy$4dis

MARC 21
100 1# $aCargal, Timothy$4dis
245 10 $aRestoring the diaspora /$cTimothy B. Cargal
260 $aAtlanta, Ga. :$bScholar Press,$c1993
300 $a223 s.
490 1# $aDissertation series / Society of Biblical Literature
500 $aPůvodně předloženo jako autorova disertace (Ph.D.)--Vanderbilt University, 1992
810 2# $aSociety of Biblical Literature. $tDissertation series

 

Komentáře

To je řešeni jen pro práce z posledních málo let, ale popisujeme i starší věci, tj. psací stroj a pero, nějaká vazba nebo i jen vložené listy do desek. Tam bych se držela spíše kapitoly 4. Asi by bylo vhodné odvíjet popis od fyzické podoby knihy a podle toho použít kapitolu 2 nebo 4.

28. 04. 2000 12:00

Souhlasíme s tím, že popis odvíjíme od fyzické podoby dokumentu a použijeme kapit. 2 nebo 4. V případě, že jde o knihu, souhlasíme s Návrhem řešení.

02. 05. 2000 12:00

1) AACR2R 4.0A1 "Pravidla v této kapitole obsahují popis rukopisných (včetně na stroji psaných) materiálů všech druhů včetně rukopisných knih, disertací ..." takže co se týká disertací (a myslím, že sem můžeme zařadit i další vysokoškolské práce tj. bakalářské, diplomové ...) psané perem, na psacím stroji je situace jasná. 2) Co se týká prací psaných na počítači a poté vytištěných postupovala bych stejně tj. podle kapitoly 4. Zdůvodnění: a) jediný formální rozdíl mezi disertací apod. psanou na stroji a na počítači je dle mého názoru pouze v "kvalitě tisku" - údaje zůstavají stejné b) v pravidlech 1.4C8 a 1.4D9 (týkají se místa vydaní a nakladatele) se hovoří o "nepublikovaných jednotkách" ( ... díla, která nebyla určena pro komerční distribuci ...)" - sídlo a jméno univerzity či vysoké školy považuji nikoli za nakladatele, ale za místo, kde byla práce obhájena c) v AACR2 1998 Revision byl jako typ rukopisu přidán "printout" takže začátek pravidla 4.0A1 zní "The rules in this chaper cover the description of manuscript (including typescript or printout) materials of all kinds ..." 3) Podle kapitoly 2 bych popisovala pouze tištěné disertace ... - týká se některých zahraničních disertací 4) Vedlejší záhlaví pro univerzitu, VŠ by bylo možné vytvořit na základě poznámky o disertaci - otázkou je kód role (570?)

10. 05. 2000 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena