Dotaz #303

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu analytický popis (ANL)
Odesláno 10. 07. 2006
MARC 21 655
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 13. října 2006

Charakteristika problému

V katalogu systému Tinlib jsme zdědili pro pole: Typ dokumentu rejstřík, jehož původ je neznámý a u jedntlivých hesel není specifikován význam (např. kdy použít výraz statistiky a kdy přehledy...). Záleží pak na jazykovém citu katalogizátora a knihovní tradici. Katalogizační záznamy v různých knihovnách se liší.Můžete nás odkázat na zdroj, který by popis typu dokumentu pro potřeby knihoven obsahoval? Děkuji.

Návrh řešení:
Ve věcném popisu v rámci předmětových hesel se v poli MARC21 pole 655 Žánr/forma a UNIMARC 608 Forma, žánr nebo fyzická charakteristika objevují výrazy pro jednotlivé druhy/typy zpracovávaných dokumentů, které charakterizují zpracovávaný dokument z nejrůznějších hledisek po stránce formální i obsahové.
V MARCu 21 je možno specifikovat příslušný heslář pomocí druhého indikátoru a popodle$2. Kódy v popodli$2 odpovídají
MARC Code List for Relators, Sources, Description Conventions [on line]. Dostupné na www: http://www.loc.goc/marc/relators/
V UNIMARCu je kód hesláře specifikován v popodli$2 UNIMARC Manual : Bibliographic Format 1994 APPENDIX G: Subject Systems Codes [on line].Dostupné na www:
http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/appx-g.htm
(viz též UNIMARC, Příloha G: kódy předmětových selekčních systémů)

V české autoritní formě jsou tyto termíny obsaženy v bázi AUJ jako formální deskriptory. V bázi zatím nejsou uvedeny jejich definice.
Objevují se zde kromě jiného výrazy totožné jak s obecným označením materiálu, tak specifickým označení materiálu. (GMD - General Material Designation, SMD - Specific Material Designation).

Věcné zpracování. Věcné autority [on line]. Dostupné na www:
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_formal_aut.htm

Výrazy používané jako formální deskriptory v uvedených polích se více nebo méně používají i na jiných místech bibliografického záznamu ve formě jim odpovídajících kódů nebo přímo ve stejné verbální podobě (návěští – pozice 06, 07; kódované údaje; Oblast údajů o názvu a odpovědnosti – v současné době nejvíce diskutovaný druh dokumentu v podpoli MARC 21 245b a UNIMARC 200h a definovaný v Kapitole 1.1.C; Oblast specifických údajů; Oblast fyzického popisu; Oblast údajů poznámky; věcný popis - již zmíněná pole MARC 21 655/UNIMARC 608, formální zpřesnění v MARC 21 v 6XX (dosud se nepoužívá v české praxi), pole MARC 21 650, 653 a UNIMARC 606, 610; propojovací pole; unifikované názvy; názvová část v záhlaví v MARC 21; pole 922 MARC 21 i UNIMARC (v NK se nepouziva, ale v konvertovanych zaznamech), pole 929 MARC 21 i UNIMARC pro DCMI Type. Pro analytický popis je nadefinováno zvl. podpole pro druh dokumentu v poli Recenzovaný dokument 787$4; Zdrojový a recenzovaný dokument - variantní názvy 947$4, Zdrojový a recenzovaný dokument - edice - 948$4, 949$4, 950$4, 951$4.

Řada standardů/aktivit, které se typologií i definicemi druhů/typů informačních materiálů zabývají, je ve stádiu revize a sbližování s cílem popsat a zpřístupnit informační materiály ze všech hledisek, zejména pak s ohledem na elektronické a kombinované zdroje.

Typologii, definice položek v různé míře podrobnosti lze najít v následujících materiálech a/nebo na uvedených adresách (přehled není vyčerpávající a obsahuje jen materiály vycházející nebo související s knihovnickými a informačními aktivitami) :

1. TDKIV - Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (báze KTD)[on line]. Dostupné na www:
http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Slovnik/index.htm

Seznam literatury. Pomocný soupis pramenů pro projekt TDKIV [on line]. Dostupné na www:
http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Slovnik/LiteraturaTDKIV.doc

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy [on line]. Dostupné na www: http://sigma.nkp.cz/F/

http://sigma.nkp.cz/F/ 2. Český normalizační institut [on line]. Dostupné na www: http://www.csni.cz/NP/NotesPortalCNI.nsf/key/hlavni_stranka?Open

3. AACR2R (NKČR, 1998, dodatky do r. 2002; dodatky 2003,4,5), zejména body X.1.C., X.5.B

Příručky pro katalogizaci vydávané NKČR

4. MARC 21 (NKČR, 2003)
MARC Standards [on line]. Dostupné na www:
http://www.loc.gov/marc/

MARC Code List: PART IV: Term, Name, Title Sources. Field 655 [on line]. Dostupné na www:
http://www.loc.gov/marc/relators/relasour.html

Moving Image Genre-Form Guide (MIGFG)[on line]. Dostupné na www:
http://www.loc.gov/rr/mopic/migintro.html

5. UNIMARC (NKČR 1996, dodatek 1998 česky, jinak anglicky)
UNIMARC Manual : Bibliographic Format 1994 [on line]. Dostupné na www:
http://www.ifla.org/ipubs.htm

6. Dodoropučení IFLA - ISBD pro jednotlivé druhy dokumentů a neknižní materiály -zde definice definice druhů/typů dokumentů

Family of ISBDs [on line]. Dostupné na www:
http://www.ifla.org/VI/3/nd1/isbdlist.htm

7. Definice prvků obažených v Dublin Core
DCMI Metadata Terms [on line]. Dostupné na www:
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/

Dublin Core Czech [on line]. Dostupné na www:
http://www.ics.muni.cz/dublin_core/DC-czech-1.1.html
Druh/typ dokumentu se v DC objevuje pod výrazy type, format, medium.

Obecný rámec popisu metadat poskytuje RDF - Ressource Description Framework [on line]. Dostupné na www:
http://www.w3.org/RDF/

8. Functional Requirements for Bibliographic Records [on line]. Dostupné na www:
http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.htm

Funkční požadavky na bibliografické záznamy [on line česky]. Dostupné na www:
http://www.webarchiv.cz/files/dokumenty/reference/frbr.pdf

IFLA Core Activity: IFLA-CDNL Alliance for Bibliographic Standards (ICABS) [on line]. Dostupné na www:
http://www.ifla.org/VI/7/icabs.htm

9. Aktivity Joint Steering Commitee for Revision of AACR
Strategický plán na léta 2005-2008: poskytnou pružný rámec po stránce technické i obsahové pro všechny druhy zdrojů/dokumentů a typy obsahů; vyřešit problémy s tříděním zdrojů/dokumentů ve vazbě na GMD, SMD, FRBR aj. včetně terminologie.

Joint Steering Committee for Revision of Anglo-American Cataloguing Rules [on line]. Dostupné na www:
http://www.collectionscanada.ca/jsc/

5JSC/RDA/Part A/Categorization [on line]. Dostupné na www:
http://www.collectionscanada.ca/jsc/working2.html#rda-pta-cat

Základní dokument: návrh kategorizace dokumentů

KIORGAARD, Deidre: Categorization fo content and carrier. To Joint Steering Committee for Revision of AACR. 8 August 2006 [on line]. Dostupné na www:
http://www.collectionscanada.ca/jsc/docs/5rda-parta-categorization.pdf

10. ODLIS: Online Dictionary for Library and Information Science . Dostupné na www:
http://lu.com/odlis/odlis_g.cfm


11. Encyclopedia of Library and Information Science [on line]. Dostupné na www:
http://www.dekker.com/sdek/contents~db=enc~content=g713286224~order=title?stem=5

12. Existují další dokumenty, kde najít typologie a/nebo definice dokumentu/informačních materiálů: MIME, vW96, v rámci projektu ROADS, ČSN ISO/IEC 2382-17, ČSN ISO/IEC 2382-1 (1999)7 aj.

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v instrukcích na stránkách kooperačního systému článkové bibliografie a v dotazech od čísla 592 výše; případně na stránkách zaměřených obecně na katalogizační politiku, další informace k pravidlům RDA lze nalézt i v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21.

Ve věcném popisu v rámci předmětových hesel se v poli MARC21 pole 655 Žánr/forma a UNIMARC 608 Forma, žánr nebo fyzická charakteristika objevují výrazy pro jednotlivé druhy/typy zpracovávaných dokumentů, které charakterizují zpracovávaný dokument z nejrůznějších hledisek po stránce formální i obsahové.

V MARCu 21 je možno specifikovat příslušný heslář pomocí druhého indikátoru a popodle$2. Kódy v popodli$2 odpovídají
MARC Code List for Relators, Sources, Description Conventions [on line]. Dostupné na www: http://www.loc.goc/marc/relators/

V UNIMARCu je kód hesláře specifikován v popodli$2 UNIMARC Manual : Bibliographic Format 1994 APPENDIX G: Subject Systems Codes [on line].Dostupné na www:
http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/appx-g.htm
(viz též UNIMARC, Příloha G: kódy předmětových selekčních systémů)

V české autoritní formě jsou tyto termíny obsaženy v bázi AUJ jako formální deskriptory. V bázi zatím nejsou uvedeny jejich definice.
Objevují se zde kromě jiného výrazy totožné jak s obecným označením materiálu, tak specifickým označení materiálu. (GMD - General Material Designation, SMD - Specific Material Designation).

Věcné zpracování. Věcné autority [on line]. Dostupné na www:
http://autority.nkp.cz/vecne-autority

Některé výrazy používané jako formální deskriptory v polích MARC 655/ UNIMARC 608 se více nebo méně používají i na jiných místech bibliografického záznamu ve formě jim odpovídajících kódů nebo přímo ve stejné verbální podobě (viz návrh řešení).

Řada standardů/aktivit, které se typologií i definicemi druhů/typů informačních materiálů zabývají, je ve stádiu revize a sbližování s cílem popsat a zpřístupnit informační materiály ze všech hledisek, zejména pak s ohledem na elektronické a kombinované zdroje. Jejich adresy jsou uvedeny v návrhu řešení.

Návrh řešení

Viz návrh řešení
Viz rozhodnutí o řešení

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena