Dotaz #184

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 11. 07. 2003
MARC 21 502
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 30. července 2003

Charakteristika problému

Poznámky u vysokoškolských kvalifikačních prací - volba pole a začátek formalizované poznámky neboli které české vysokoškolské kvalifikační práce jsou považovány za disertace a poznámka se tudíž zapisuji do pole 328 (u ostatních prací by se pak pro poznámku mělo použít asi pole 300 )

Návrh řešení:
Navrhuji následující rozdělení (uvádím již ve tvaru, který by bylo možno užít jako začátek formalizované poznámky) pole 300 Bakalářská práce-- (k získání titulu Bc., ...) Diplomová práce-- (k ziskání titulu Mgr., Ing., ...) Rigorózní práce-- (k získání titulu PhDr., RNDr., ...) Habilitační práce-- (k získání titulu doc.) pole 328 Disertace (Ph.D.)-- (k získání titulu Ph.D.) Disertace (kandidátská)-- (dříve k získání titulu CSc.) Disertace (doktorská)-- (dříve k získání titulu DrSs.)

Rozhodnutí o řešení

Řešení dotazu není aktualizováno a může být neplatné.
K problematice disertací je od února 2022 vystaven samostatný materiál dostupný zde:
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizace-rukopisnych-tistenych-vysokoskolskych-kvalifikacnich-praci

   

Za české vysokoškolské kvalifikační práce se považují veškeré práce, které jsou předkládány za účelem dosažení jakéhokoli stupně vysokoškolské kvalifikace. Pro zápis údaje o vysokoškolské kvalifikační práci se používá poznámka UNIMARC/328, MARC 21/502; doporučuje se používat následující formalizované návěští:

UNIMARC
328 ## $aBakalářská práce (Bc.)--
328 ## $aDiplomová práce (Mgr.)--
328 ## $aDiplomová práce (Ing.)--
328 ## $aRigorózní práce (PhDr.)--
328 ## $aRigorózní práce (RNDr.)--
328 ## $aDisertace (PhD.)--
328 ## $aDisertace (CSc.)--
328 ## $aDisertace (DrSc.)--
328 ## $aHabilitační práce--
328 ## $aTeze disertace (PhD.)--

MARC 21
502 ## $aBakalářská práce (Bc.)--
502 ## $aDiplomová práce (Mgr.)--
502 ## $aDiplomová práce (Ing.)--
502 ## $aRigorózní práce (PhDr.)--
502 ## $aRigorózní práce (RNDr.)--
502 ## $aDisertace (PhD.)--
502 ## $aDisertace (CSc.)--
502 ## $aDisertace (DrSc.)--
502 ## $aHabilitační práce--
502 ## $aTeze disertace (PhD.)--

Návrh řešení

Za české vysokoškolské kvalifikační práce by se měly považovat veškeré práce, které jsou předkládány za účelem dosažení jakéhokoli stupně vysokoškolské kvalifikace. Tento názor lze opírat o vysvětlení pojmu disertace, který je sice v našem prostředí chápán poměrně úzce, pouze jako práce předkládaná k získání vědecké hodnosti (např. doktorská disertace), ale podle např. Akademického slovníku cizích slov jde o "písemnou práci předkládanou a veřejně obhajovanou k dosažení vědecké hodnosti, akademického titulu".
I AACR2R, 1.7B13 hovoří - podle našeho názoru - o předkládání prací k získání jakékoli akademické hodnosti.
Navrhujeme proto jednotné používání formalizované poznámky 328 nejen pro disertace, ale i pro bakalářské práce, diplomové, magisterské atd.

Komentáře

Souhlasím se stanoviskem odp. pracovníka. Ve vysokoškolských knihovnách se tento postup běžně používá. Co se týče zápisu poznámky, považuji za dostatečné formu: Diplomová práce (Mgr.) -- Univerzita Karlova ..., 1998 bez výrazů "k získání ..." v kulatých závorkách. Uvítala bych též doporučení zápisu poznámky v případě vydaných vysokoškolských kvalifikačních prací.
16. 07. 2003 12:00
Souhlasím se stanoviskem odborného pracovníka, používáme formalizovanou poznámku 328.
17. 07. 2003 12:00
Výrazy "k získání ..." v kulatých závorkách nejsou součástí zápisu poznámky - šlo pouze o vysvětlení, kdy kterou formulaci použít (text byl původně na dalším řadku).
01. 08. 2003 12:00
1) Souhlasím se stanoviskem odborného pracovníka. 2) Ke Stanovisku č. 1 - domnívám se, že v případě vydaných vysokoškolských kvalifikačních prací je zápis poznámky totožný. 3) Mohla by součástí řešení být též doporučená forma poznámky (úvodní část) pro jednotlivé typy prací.
01. 08. 2003 12:00
Souhlasím se stanoviskem odp, pracovníka. My takto používáme poznámku 328
11. 08. 2003 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena