Dotaz #172

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 27. 03. 2003
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 11. dubna 2003

Charakteristika problému

Používání Library of Congress Rule Interpretations (LCRI, Interpretace Kongresové knihovny) v české katalogizační praxi.

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika a v dotazech od čísla 592 výše.

   

Rada pro katalogizační politiku schválila následující pořadí standardů a schválených materiálů pro řešení problémů popisu (včetně postupu při přejímání LCRI):
a) AACR2R včetně průběžně vycházejících dodatků
b) české interpretace AACR2R (zelené sešity edice Standardizace, s výjimkou Standardizace č. 2. Zkratky pro jmenný a věcný popis)
c) www.nkp.cz/Odborné činnosti/Zpracování fondů/Katalogizační politika/Schválené materiály/
d) databáze katalogizačních dotazů - dotazy se schváleným řešením
e) zadání dotazu do databáze katalogizačních dotazů – zde v rámci připomínkového řízení k dotazu bude posouzena v prvé řadě související interpretace LCRI včetně možnosti jejího převzetí do české katalogizační praxe; podle povahy došlých připomínek a závažnosti problému bude řešení buď předloženo Pracovní skupině pro jmenné zpracování knih (popř. Radě pro katalogizační politiku) ke schválení nebo u „bezproblémových“ řešení přímo schváleno.

Návrh řešení

Otázka používání LCRI (Library of Congress Rule Interpretations) je otázkou staronovou.
Bezprostředně po vydání českého překladu AACR2R - pod vlivem dlouholetého používání národních katalogizačních pravidel - platila zásada, že AACR2R se stanou národním katalogizačním standardem, ale budou k nim vydány požadované české interpretace. Tento záměr byl postupně realizován (viz edice Standardizace, příručky k některým speciálním druhům dokumentů, řada rozhodnutí v dotazech v katalogizační databázi NK, schválená řešení a stanoviska v odborných materiálech k problémům jmenného i věcného popisu, jak jsou vystaveny v rubrice Katalogizační politika na webu NK). V r. 1995 byla jako pomůcka k zvládnutí pravidel vydána Příručka k AACR2R, revize 1988, která je výkladem AACR2R doplněným řadou příkladů, kde už byly uplatněny interpretace Kongresové knihovny. V předmluvě byli katalogizátoři na tento fakt upozornění, ale časem se tato Příručka (a podle potřeby další zveřejňované interpretace Kongresové knihovny) staly neodmyslitelným pomocníkem při řešení řady katalogizačních problémů v českém prostředí. Rovněž nastal posun v názoru na zpracovávání českých interpetací k AACR2R; vedly někdy k přílišné formalizaci až k odklonu od přijatého mezinárodně uznávaného standardu. Postupně převážil názor zpracovávat české interpretace pouze v nejnutnějších opodstatněných případech, a kde to lze, přejímat důsledně rozhodnutí doporučovaná AACR2R.
Tolik "stručně" k historii tohoto problému.

K interpretacím Kongresové knihovny se při řešení katalogizačních problémů tedy stejně již dlouho přihlíží, a dokonce pro cizojazyčné záznamy je pro využití doporučován soubor autorit Kongresové knihovny.

Doporučujeme proto, pokud není vydána samostatná česká interpretace (např. doporučení pro používání transliterace cyrilice), považovat interpretace Kongresové knihovny (LCRI) za závazné.
Pokud by v některých případech byl rozdíl od české katalogizační praxe příliš významný, doporučujeme podat návrh na českou interpretaci prostřednictvím databáze katalogizačních dotazů. (adresa: http://katdotaz.nkp.cz)

Komentáře

Na následujícím příkladě bych ráda ukázala obecnější problém, který by nastal po přijetí LCRI jako závazného standardu: Pokud stránky nebo listy svazku nebyly číslovány postupovalo se doposud podle pravidla AACR2R 2.5B7 a zapisovalo se "[93] s." nebo "ca 600 s." Pokud by byla LCRI přijata jako závazná bylo by nutné ve shodě s LCRI 2.5B7 zapisovat "1 sv. (nestránkován)". Z čehož vyplývají dvě otázky a) je opravdu nutné přejít v tomto případě (jde vlastně o změnu pravidla) na LCRI, když jsme po dlouhé době dospěli k názoru (se kterým souhlasím) "zpracovávat české interpretace pouze v nejnutnějších opodstatněných případech, a kde to lze, přejímat důsledně rozhodnutí doporučovaná AACR2R". Jedním z důvodů nepřijetí LCRI jako závazného standardu pro českou katalogizační praxi bylo, pokud si dobře vzpomínám, mimo jiné i to, že LCRI jsou pouze jednou z mnoha (i když velmi významnou) interpretací. b) jak se běžný katalogizátor dozví, že se dosavadní praxe mění Příručku k AACR2R, revize 1988 není možno považovat za závazný standard, protože obsahuje jen vybrané interpretace a navíc pouze k datu svého vydání. To tedy vede k otázce jaká je dostupnost LCRI v českých knihovnách? Pokud by byla LCRI považována za závazná museli bychom pravděpodobně počítat i s každoročními aktualizacemi. Navíc se tím už tak ne zrovna přehladná situace (UNIMARC + AACR2R + české interpretace roztroušené na různých místech a to vše aplikované na konkrétní systém) ještě "zkompikuje" o další standard. Za mnohem rozumnější proto považuji postup, který byl původně navržen na jednání Pracovní skupiny pro jmenné zpracování dokumentů dne 25.3.2003 tj. 1) základními standardy pro jmenné zpracování by nadále zůstaly pouze ISBD(G), AACR2R a české interpretace (při té příležitosti by bylo možná vhodné definovat, co vše je považováno za české interpretace - např. příručku Katalogizace zvukových dokumentů jsem dosud považovala za vynikající pomůcku pro katalogizaci vycházející ze schválených standardů, ale ne za standard samotný). 2) Pokud k řešení problému tyto standardy nestačí, zašle se dotaz do databaze Dotazy ke katalogizaci. 3) Řešení se hledá nejprve v LCRI - pokud zde uvedené řešení nepředstavuje významný rozdíl od české katalogizační praxe tak se toto řešení přijme a stane se z něj česká interpretace. Tj. každé používání LCRI v české katalogizační praxi by mělo být podchyceno v českých interpretacích. 4. Pokud řešení v LCRI není nebo je nevyhovující, hledá se řešení jinde. Vzhledem k tomu, že jde o klíčové rozhodnutí měla by řešení tohot dotazu "posvětit" Rada pro katalogizační politiku.
07. 04. 2003 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena