Dotaz #147

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu soubory autorit (AUT)
Odesláno 25. 07. 2002
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 15. srpna 2002

Charakteristika problému

Univerzita Karlova v Praze – přímá a nepřímá hierarchie podřízených korporací Pozn.: Vzhledem k délce textu a počtu příkladů je tento dokument vystavený a volně k dispozici v graficky přehlednější podobě na adrese: http://www.cuni.cz/~havlickk/UK/147.doc V souboru jmenných autorit Národní knihovny (AUJ) se korporativní záhlaví pracovišť Univerzity Karlovy v Praze uvádí ve dvou formách: a) Forma přímé hierarchie u podřízených korporací (v řetězci „Univerzita. Fakulta. Pracoviště“) např.: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav anglistiky a amerikanistiky b) Forma nepřímé hierarchie u podřízených korporací (v řetězci „Univerzita. Pracoviště“) např.: Univerzita Karlova. Institut sociologických studií. Tuto formu by knihovny měly preferovat (podle sdělení pracovníků Oddělení národních autorit NK ČR). Vzhledem k tomu, že skutečný počet pracovišť Univerzity Karlovy v Praze je několikanásobně větší, než je dosud v databázi AUJ, předpokládáme, že v případě potřeby si řada knihoven pro své lokální katalogy vytváří korporativní záhlaví podle stejného modelu, který AUJ nabízí. Knihovny fakult Univerzity Karlovy v Praze, které znají složitou strukturu pracovišť UK, používají pro korporativní záhlaví pracovišť UK formu přímé hierarchie podřízených korporací. Důvody, pro které se knihovny UK takto rozhodly, jsou natolik závažné, že považujeme za nutné upozornit na ně i pracovníky ostatních knihoven. 1. V rámci UK se vyskytuje řada stejně nebo podobně pojmenovaných pracovišť, která jsou součástí různých fakult. Kromě předem odhadnutelných duplicitních názvů (jako „katedra jazyků“, „katedra tělesné výchovy“), u kterých AUJ rovnou vytváří korporativní záhlaví s přímou hierarchií podřízených korporací, existují i další pracoviště se stejnými nebo podobnými názvy, u kterých knihovníci duplicity nemusejí předpokládat, např.: Katedra filozofie - Katedra religionistiky - Ústav filozofie a religionistiky (tři teologické fakulty + Filozofická fakulta) Katedra historicko-právní - Katedra právních dějin (Katolická teologická fakulta + Právnická fakulta) Ústav anglistiky a amerikanistiky – Oddělení amerických studií (Filozofická fakulta + Fakulta sociálních věd) Katedra didaktiky matematiky - Katedra matematiky a didaktiky matematiky (Matematicko-fyzikální fakulta + Pedagogická fakulta) Centrum pro otázky životního prostředí – Ústav pro životní prostředí (Samostatné pracoviště UK + Přírodovědecká fakulta) Farmakologický ústav – Ústav farmakologie (1. a 2. lékařská fakulta + 3. lékařská fakulta) Fyziologický ústav – Ústav fyziologie (1. lékařská fakulta + 2. lékařská fakulta) Podobně nejasné jsou i názvy dalších pracovišť v rámci fakult UK: katedry sociologie, psychologie, politologie atd. 2. Forma nepřímé hierarchie (jak je vidět i z uvedených příkladů) umožňuje uživatelům jen obtížně rozlišovat, že některá pracoviště s podobně strukturovaným názvem jsou samostatné organizační jednotky v rámci UK, zatímco jiné jsou součástí fakult, např. výše uvedené: Centrum pro otázky životního prostředí (samostatné pracoviště UK), ale Středisko iberoamerických studií (jedno z pracovišť Filozofické fakulty UK). Shrnutí: Nepřímá hierarchie zbytečně přidělává práci knihovníkům, pokud dodatečně zjištěné duplicity důsledně opravují (navíc stejně musí vytvořit vylučovací odkaz na přímou hierarchii). Pro uživatele to v lepším případě (kdy je v databázi uveden odkaz) znamená obtíže při vyhledávání fakulty, v horším případě, kdy knihovna odkazy důsledně nedodržuje, ztrátu informace. Využívání nepřímé hierarchie je méně rizikové v případě „kampusových“ univerzit, kde všechna pracoviště jsou na jedné adrese, v případě Univerzity Karlovy v Praze, která má 17 fakult a svá pracoviště na cca 30 adresách v 5 městech ČR, je však velmi problematické. Navrhujeme proto korporativní záhlaví pro všechna pracoviště Univerzity Karlovy v Praze, která jsou součástí jednotlivých fakult, uvádět v přímé hierarchii, např.: $a Univerzita Karlova $b Evangelická teologická fakulta $b Ekumenický institut $a Univerzita Karlova $b Filozofická fakulta $b Ústav lingvistiky a ugrofinistiky $b Středisko maďarských studií Pozn.: Vzhledem k délce textu a počtu příkladů je tento dokument vystavený a volně k dispozici v graficky přehlednější podobě na adrese: http://www.cuni.cz/~havlickk/UK/147.doc

Rozhodnutí o řešení

Na základě rozhodnutí Rady pro katalogitační politiku se vysoké školy nepovažují za typ korporace, kde jména podřízené korporace mohou být podřízena různým mezičlánkům. Podzáhlaví se proto podle situace zapisuje přímo či nepřímo.

Návrh řešení

V souboru jmenných autorit NK ČR se při vytváření autoritních záznamů pro katedry (ústavy apod.) vysokých škol vychází z pravidla 24.14.AACR2R (viz též schválené české interpretace - AACR2R/UNIMARC : schválené české interpretace ke kapitolám 23 a 24 AACR2R). Vzhledem k často neúměrné délce některých záhlaví u korporací tohoto typu bývá proto u určitých autoritních záhlaví (tam, kde to pravidlo 24.14.AACR2R umožňuje) využito možnosti vynechat mezičlánek v hierarchické struktuře. Celá hierarchická struktura je však vždy (!) povinně odkázaná (odkaz typu viz v poli 410) a je tedy možné příslušnou korporaci vyhledat i podle této formy zápisu.

Komentáře

Vyhovuje nám vynechávání mezičlánků v hierarchické struktuře, protože bibliografické záznamy činí přehlednějšími a lépe čitelnějšími. Možným duplicitám předejdou odkazy na celou hierarchii.
02. 08. 2002 12:00
Preferujeme přímou hierarchii, vzhledem k podobným nebo i shodným názvům pracovišť z různých fakult UK. Zároveň i oficiální názvy některých fakultních pracovišť jsou zavádějící např. Astronomický ústav UK (nejedná se o přímé pracoviště UK). Ostatní formy zápisu odkazujeme.
02. 08. 2002 12:00
Přestože jsme před týdnem podle souboru jmenných autorit NK ČR (AUJ) opravili v přesčasech celou UK, musíme z principiálních důvodů souhlasit s navrhovateli a nepodpořit vynechávání mezičlánků (podzáhlaví zapsané přímo)zvláště u velkých univerzit. I když délka celých názvů je pak odstrašující, zdá se nám, že podzáhlaví zapsaná nepřímo jsou v přístupových rejstřících daleko přehlednější a nepotřebují odkazy. Je třeba jen litovat, že se obě blízká pracoviště spolu nedohodla předem, než byly autority vystaveny.
06. 08. 2002 12:00
Souhlasíme s kolegyněmi z UK. Ačkoliv jsme značně menší univerzita, také máme např. dvě katedry matematiky. Název fakulty (ústavu a pod.) je podle nás v korporativním záhlaví nezbytný.
07. 08. 2002 12:00
V naší knihovně u korporací vysokých škol, kde je uvedena i kadtedra uvádíme vždy škola, fakulta, katedra, když je třeba též kvalifikátor.
21. 08. 2002 12:00
Zastáváme téměř shodný názor jako stanovisko č.5, ale neuvádíme kvalifikátor místa, neboť se domníváme, že záhlaví v podobě - škola, fakulta, katedra - určuje korporaci dostatečně přesně.
11. 09. 2002 12:00
Souhlasím se stanoviskem odpovědného pracovníka
19. 09. 2002 12:00
Souhlasím též se stanoviskem odpovědného pracovníka
19. 09. 2002 12:00
Souhlasíme se stanovisky č. 2 až 6. Jsme pro přímou hierarhii, nevynechávání mezičlánků, tedy škola, fakulta, katedra. V praxi se nám osvědčilo. I když si uvědomujeme, že v českých interpretacích bylo navrženo a schváleno jinak.
20. 09. 2002 12:00
Bez výhrad souhlasím se stanoviskem odpovědného pracovníka.
20. 09. 2002 12:00
Na základě zkušeností z VŠ knihovny naprosto souhlasím s navrhovateli (jsem tedy pro zachování mezičlánků v hierarchické struktuře tj. pro podzáhlaví zapsané nepřímo) a domnívám se, že jimi uvedené důvody se vztahují nejen na Univerzitu Karlovu, ale i řadu dalších vysokých škol. K uvedeným důvodům bych přidala ještě jeden - časté změny ve struktuře pracovišť v průběhu let (projeví se při retrokatalogizaci/retrokonverzi), které pravděpodobnost duplicit či záměn ještě zvyšují. Navíc jsem se domnívala (na základě uvedených příkladů), že tento postup podporují i schválené české interpretace. Na závěr prosím opravit technické maličkosti: a) v rubrice AACR2R doplnit pravidla 24.13 a 24.14 b) doplnit pole do rubriky UNIMARC c) schválené interpretace raději citovat v jejich závěrečné podobě tj. "AACR2R/UNIMARC : schválené české interpretace ke kapitolám 23 a 24 AACR2R"
29. 09. 2002 12:00
Na dokreslení Stanoviska č. 11 - příklad 2 záznamů z báze AUJ - mysím, že při uvádění mezičlánků v záhlaví by pravděpodobnost vzniku této chyby byla daleko menši Identif.číslo kn20010709453 Záhlaví Masarykova univerzita. Historický ústav Odkaz. forma Masarykova univerzita. FILOZOFICKÁ fakulta. Historický ústav Předch. záhlaví Masarykova univerzita. Katedra historie Provenience CZ Zdroj informace www (Masarykova univerzita) Systémové číslo 000087601 Identif.číslo kn20010709037 Záhlaví Masarykova univerzita. Katedra historie Odkaz. forma Masarykova univerzita. PEDAGOGICKÁ fakulta. Katedra historie Násled. záhlaví Masarykova univerzita. Historický ústav Provenience CZ Zdroj informace www (Masarykova univerzita) Systémové číslo 000087185
04. 10. 2002 12:00
Podporuji návrh tazatelů preferovat formu přímé hierarchie u podřízených korporací z důvodů lepší přehlednosti a orientace a též ke snížení rizika záměny podobných pracovišť s fakultami. Na ostatní formy zápisu provést odkazy
07. 10. 2002 12:00
Obecně nepreferujeme užívání přímé hierarchie. Pokud hrozí shoda názvů podřízených korporací v rámci jedné instituce, je uvedení mezičlánků samozřejmě nevyhnutelné. Doufáme ale, že se mezičlánky nezačnou opět uvádět u VŠECH pracovišť fakult jako autoritní záhlaví, aniž by rozlišovaly více korporací. Odkazy na celou hierarchii jsou nezbytné!!!
25. 10. 2002 12:00
Při zkušenostech z vysokoškolské knihovny souhlasím s návrhem knihovníků UK, neboť je opodstatněný a logický. Vycházím přitom ze: ZÁPIS JMEN KORPORACÍ VE JMENNÉM A VĚCNÉM ZPRACOVÁNÍ II kde je uvedeno: "24.13A TYP 5. Jméno univerzitní fakulty, školy, katedry $aUniverzita Karlova$bPřírodovědecká fakulta$bKatedra biologie 24.14A. $aUniverzita Karlova$bMatematicko-fyzikální fakulta$bKatedra tělesné výchovy $aUniverzita Karlova$bPřírodovědecká fakulta$bKatedra tělesné výchovy " Nevidím tedy v čem je problém. Nesouhlasím s argumentem: "Tuto formu [tj. typu $aUniverzita Karlova$bKatedra biologie] by knihovny měly preferovat (podle sdělení pracovníků Oddělení národních autorit NK ČR)." Nějaké sdělení nejakého pracovníka NK pro mne není relevantní a není důvodem, proč bych měl užívat formu typu $aUniverzita Karlova$bKatedra biologie.
29. 10. 2002 12:00
Podporuji nevynechávání mezičlánků a zápis ve formě přímé podřízenosti, ikdyž je takto zápis pracnější, ale šetří problémy, které nastanou z důvodů nejasných vztahů a vazeb. Důvody UK jsou zcela logické.
15. 11. 2002 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena