Dotaz #146

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu soubory autorit (AUT)
Odesláno 23. 07. 2002
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 15. srpna 2002

Charakteristika problému

Korporativní záhlaví lékařských fakult Univerzity Karlovy v Praze jsou v Bázi autorit NK ČR řešena dvěma různými formami zápisu podle jejich typologie takto: $a Univerzita Karlova $b Lékařská fakulta, 1. $a Univerzita Karlova $b Lékařská fakulta, 2. $a Univerzita Karlova $b Lékařská fakulta, 3. $a Univerzita Karlova $b Lékařská fakulta v Hradci Králové $a Univerzita Karlova $b Lékařská fakulta v Plzni Tento dotaz se týká tvorby záhlaví pouze lékařských fakult UK se sídlem v Praze. Korporativní záhlaví pražských lékařských fakult byla v Bázi autorit NK ČR vytvořena podle pravidla 24.13A, typu 3. Podle statutu Univerzity Karlovy v Praze a statutů jednotlivých fakult oficiální názvy uvedených fakult zní: 1. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta, 3. lékařská fakulta a pod těmito jmény jsou tyto instituce běžně a nezaměnitelně identifikovány ve vydaných publikacích i v příručkových pramenech. S odkazem na historický vývoj pražských lékařských fakult upozorňujeme, že pořadová číslovka v názvech nemá funkci chronologického ani číselného vyjádření podřízenosti vůči mateřské korporaci (v r. 1990 byly původní pražské lékařské fakulty – všeobecného lékařství, dětského lékařství a hygienická – reorganizovány, došlo k zásadním změnám v akreditovaných studijních programech, byly změněny názvy všech tří fakult a tím i zvýrazněno jejich primárně všeobecné zaměření, fakulty byly nositeli právní subjektivity). Proto navrhujeme, aby korporativní záhlaví 1., 2. a 3. lékařské fakulty UK byla tvořena podle pravidla 24.13A, typ 6. jako jméno, které obsahuje celé jméno nadřízené korporace nebo příbuzné korporace, v této podobě: $a Univerzita Karlova $b 1. lékařská fakulta $a Univerzita Karlova $b 2. lékařská fakulta $a Univerzita Karlova $b 3. lékařská fakulta Na odlišné formy jmen budou důsledně vytvořeny odkazy. Nabízí se i možnost využít pravidlo 24.13A typ 5, zde však překračujeme podmínku, že se jedná o jméno univerzitní fakulty, školy, univerzitní koleje, laboratoře atd., které POUZE označuje určité studijní oblasti. Při průzkumu v katalozích knihoven v České republice i v zahraničí (Library of Congress Authorities) jsme zjistili, že naprostá většina knihoven uvádí záhlaví ve tvaru: $a Univerzita Karlova $b 1. lékařská fakulta Organizační struktura Univerzity Karlovy v Praze je v celosvětovém měřítku výjimečná, jsme si vědomi toho, že zejména oblast medicíny je pro laika značně nepřehledná. Prosíme proto o zvážení výše uvedených skutečností a žádáme Vás o stanovisko k překládanému návrhu řešení.

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení.

Návrh řešení

V průběhu tvorby dnes již schválených českých interpretací AACR2R - "Zápis jmen korporací ve jmenném a věcném zpracování II." byla připomínkována a posléze schválena podoba korporativního záhlaví pro 1. (2., atd.) lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a to ve formě: $a Univerzita Karlova $b Lékařská fakulta, 1. (2., atd.). Tuto schválenou autoritní formu považujeme za optimální i z praktických a technických důvodů (tj. např. problém s řazením fakult v přístupových rejstřících). V souboru jmenných autorit NK ČR je v autoritních záznamech těchto korporací uveden odkaz typu viz v poli 410 na formu (např.): $a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Navrhovanou formu (např.): $a Univerzita Karlova $b 1. lékařská fakulta, event. $a Univerzita Karlova $b První lékařská fakulta, lze připojit jako další odkaz.

Komentáře

Obsah záhlaví je stejný, je nám jedno, která forma bude autoritní. Důležitější je existence odkazů.
02. 08. 2002 12:00
Zcela souhlasíme se stanoviskem odpovědného pracovníka. Shválená autoritní forma je pro nás skutečně optimální.
06. 08. 2002 12:00
Zcela souhlasíme se stanoviskem odpovědného pracovníka. Shválená autoritní forma je pro nás skutečně optimální (lépe se vyzná indexátor i uživatel).
06. 08. 2002 12:00
Úvaha ke stanovisku 1-3: Knihovny, které ve svých katalozích používají korporativní záhlaví "Národní lékařská knihovna", budou pravděpodobně chápat, že mají používat i název "3. lékařská fakulta". V obou případech jsou to oficiální názvy samostatného nebo podřízeného pracoviště. Knihovny, které používají v korporativním záhlaví "Lékařská fakulta, 3.", vytvoří patrně podle stejného "pravidla" - "Lékařská knihovna, národní". V obou případech jde o stejný nesmysl.
08. 08. 2002 12:00
Souhlasíme se stanoviskem odpovědného pracovníka.
21. 08. 2002 12:00
Též souhlasíme se stanoviskem odpovědného pracovníka.
11. 09. 2002 12:00
Souhlasím se stanoviskem odpovědného pracovníka
19. 09. 2002 12:00
Souhlasím též se stanoviskem odpovědného pracovníka
19. 09. 2002 12:00
Podporuji stanovisko tazatelů: $a Univerzita Karlova $b 1. lékařská fakulta. A chtěla bych připomenout, že knihovnictní je služba čtenářům a tím by se mělo řídit, občas mám pocit, že se na to zapomíná.
20. 09. 2002 12:00
Souhlasíme se stanoviskem odpovědného pracovníka, a to především proto, že tato forma byla již schválena. Pokud jsme nesouhlasili, měli jsme připomínkovat tehdy. Musím ale připustit, že i v našem katalogu jsme zvolili preferovanou formu takovou, jako navrhuje tazatel, $aUniverzita Karlova $b1. lékařská fakulta. Přizpůsobíme se ale rozhodnutí a opravíme.
20. 09. 2002 12:00
Připojuji se ke stanovisku odpovědného pracovníka, navržená a schválená forma je pro vyhledávání optimální, pro diskutovanou formu korporativního záhlaví je vytvořen odkaz v autoritním záznamu.
20. 09. 2002 12:00
Souhlasím se stanoviskem odp. prac. Navrhuji pouze a)doplnit pole do rubriky UNIMARC b) schválené interpretace raději citovat v jejich závěrečné podobě tj. "AACR2R/UNIMARC : schválené české interpretace ke kapitolám 23 a 24 AACR2R"
29. 09. 2002 12:00
Zastávám stejný názor s tazateli a připojuji se ke stanovisku č. 4 a č. 9, aby autoritní forma korporace zněla: $a Univerzita Karlova $b 1. lékařská fakulta $a Univerzita Karlova $b 2. lékařská fakulta $a Univerzita Karlova $b 3. lékařská fakulta a vytvořit odkaz na původní schválenou formu tj. $a Univerzita Karlova $b Lékařská fakulta, 1. $a Univerzita Karlova $b Lékařská fakulta, 2. $a Univerzita Karlova $b Lékařská fakulta, 3.
07. 10. 2002 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena